Libertate, independență, solidaritate sindicală

Buletin juridic

codul muncii

În sesiunea din 09.07.2020 Legislativul a aprobat un set de modificări la Codul muncii, dar și la Legea Sindicatelor care , fiind publicate în Monitorul Oficial în data de 31.07 2020, nr. 194-197, începând cu această zi (31.07.2020) au și intrat în vigoare, motiv care necesită a fi cunoscute de membrii de sindicat pentru a fi documentați cu cadrul legal existent.
Respectiv, venim cu această informație preliminară, pentru ca ulterior să le analizăm impactul lor asupra activității organelor sindicale, prin urmare să ne conformăm activitatea în corespundere cu prevederile normelor juridice în vigoare, dar și să le aplicăm creativ în strictă corespundere cu conținutul, esența lor drepturile și interesele sindicale. Totodată, să aplicăm mai profesional și mai iscusit Contractul colectiv de muncă, în calitatea sa de mecanism juridic de negociere și contractare a raporturilor de muncă dintre sindicat, reprezentant al salariaților și angajator, pentru a garanta o protejare mai sporită a intereselor salariaților.Remarcăm că, prin Legea nr. 114 din 09.07.2020, publicată în data de 31.07.2020, Monitorul oficial nr. 194-197, au fost operate modificările impuse de Hotărârea Curții Constituționale nr. 3 din 04.02.2020 după cum urmează:
Art. I. – Articolul 33 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Articolul 33. Garanții pentru persoanele alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază.
Persoanele alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază beneficiază de garanțiile stabilite la art. 387 din Codul muncii nr. 154/2003.”
Art. II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În perioada desfășurării negocierilor colective, reprezentanții salariaților care participă la acestea nu pot fi sancționați disciplinar, transferați la o altă muncă sau concediați, fără consultarea prealabilă a organelor sindicale care i-au împuternicit.”
2. La articolul 421, alineatul (7) se completează cu următoarele enunțuri:
„În toate cazurile, prevăzute de prezentul cod, în care angajatorul este obligat să consulte salariații/reprezentanții salariaților înainte de adoptarea unei decizii care afectează drepturile și interesele salariaților, angajatorul notifică organul sindical/reprezentanții salariaților și solicită opinia consultativă a acestora în formă scrisă.
Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.
În cazul neprezentării opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative de către organul respectiv/reprezentanții salariaților se prezumă.”
3. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
„Articolul 87. Procedura solicitării opiniei consultative a organului sindical în cazul concedierii unor salariați.
(1) La concedierea salariaților membri de sindicat, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical din unitate, prin notificarea organului respectiv.
(2) La concedierea persoanelor alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical ai cărui membri sunt persoanele respective, printr-o notificare în care își argumentează intenția.
(3) La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorilor sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical ierarhic superior, printr-o notificare în care își argumentează intenția.
(4) Organele sindicale indicate la alin. (1)–(3) își prezintă opinia în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.”
4. La articolul 89 alineatul (2), textul „acordul (opinia consultativă) al” se substituie cu cuvintele „opinia consultativă a”.
5. La articolul 387, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi sancționate disciplinar şi/sau transferate la altă muncă fără consultarea prealabilă a organelor sindicale ai căror membri sunt.
(2) Conducătorii organizațiilor sindicale primare neeliberați de la locul de muncă de bază nu pot fi sancționați disciplinar fără consultarea prealabilă a organului sindical ierarhic superior.”
6. Articolul 388:
alineatul (4) se abrogă;
la alineatul (5), textul „alin. (1), (3) și (4)” se substituie cu textul „alin. (1) și (3)”.

În aceiași ședință, din 09.07.2020, Parlamentul a adoptat și Legea nr. 115, publicată în același Monitor Oficial, din 31 07.2020, nr. 194-197, care a operat modificări suplimentare în textul Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 după cum urmează:

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) să aprobe și/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condițiile stabilite de prezentul Cod;”.
2. Articolul 19:
la litera b), textul „ , la soluționarea conflictelor colective de muncă” se exclude;
articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) participarea reprezentanţilor părţilor parteneriatului social în procesul de soluționare extrajudiciară a conflictului colectiv de muncă (procedura de conciliere).”
3. Articolul 27: la alineatul (4), în enunțul al doilea, textul „ramural sau teritorial,” se substituie cu textul „ramural, teritorial sau de unitate”;
articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel național, ramural sau teritorial aparține patronatelor corespunzătoare. În cazul în care, la nivel național, ramural sau teritorial, există mai multe patronate, se creează un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, pentru elaborarea proiectului convenţiei colective şi pentru încheierea acesteia. Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului reprezentării proporţionale a patronatelor, în funcţie de numărul membrilor acestora. În lipsa unui acord privind crearea organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfăşura va reveni patronatului care întruneşte cel mai mare număr de membri.”
4. La articolul 55 alineatul (1), litera j) se abrogă.
5. La articolul 57 alineatul (1), litera c) se abrogă.
6. Articolul 74: se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
„(21) Cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către angajator, salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an.
(22) În caz de transfer în condițiile alin. (21), angajatorul va păstra funcția salariatului deținută până la transfer.” la alineatul (3), textul „alin. (1) și (2)” se substituie cu textul „alin. (1), (2) și (21)”.
7. La articolul 100, alineatele (7) și (9) se abrogă.
8. Codul se completează cu articolul 100′ cu următorul cuprins:

„Articolul 100′. Program flexibil de muncă

(1) Programele flexibile de muncă se stabilesc de către angajator de comun acord cu salariatul, la solicitarea acestuia, dacă această posibilitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unităţii sau în alt act normativ la nivel de unitate.
(2) Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare a timpului de muncă față de regimul de muncă stabilit în cadrul unității.
(3) Programul flexibil de muncă se instituie în baza acordului dintre părți, cu monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului.
(4) Condițiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc în contractul individual de muncă.
(5) Programul flexibil de muncă se aplică fără a aduce atingere prevederilor art. 100.
(6) Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.”
9. Articolul 102 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) La unitățile cu flux continuu și la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt, care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, ora/orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară.”
10. Articolul 103: se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Salariații care urmează să fie transferați la munca permanentă de noapte, înainte de transfer, sunt supuși unui examen medical din contul angajatorului.” la alineatul (5), după textul „femeilor gravide,” se introduce textul „a femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează,”; articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Salariații cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical urmează a fi transferați la o muncă de zi pentru care sunt calificați, cu respectarea prevederilor art. 74.”
11. Articolul 104 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) Se admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.”
12. Articolul 107: alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Durata pauzei de masă și momentul acordării acesteia se stabilesc în regulamentul intern al unității, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Pauzele de masă, cu excepțiile prevăzute în regulamentul intern al unității, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, nu se includ în timpul de muncă.”
la alineatul (4), cuvintele „durata dublă a timpului de muncă zilnic” se substituie cu textul „11 ore consecutive.”
13. La articolul 117 alineatul (1), cuvintele „valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă” se substituie cu cuvintele „mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă”.
14. Articolul 127 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Salariatului care intenționează să adopte un copil i se acordă, în baza unei cereri scrise, concediu neplătit pe durata încredințării copilului adoptabil, care nu va depăși 90 de zile calendaristice.”
15. Articolul 136: la alineatul (3), cuvântul „lege” se substituie cu textul „Legea salarizării nr. 847/2002”;
alineatele (4) și (5) se abrogă.
16. La articolul 139 alineatul (2), textul „ , dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de Legea salarizării” se exclude.
17. La articolul 152 alineatul (3), textul „ , secundar profesional și mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „și profesional tehnic”.
18. Articolul 157:
la alineatul (1), după cuvintele „În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp” se introduce textul „(cu salariu tarifar sau cu salariul funcției)”;
alineatele (21) și (3) se abrogă.
19. La articolul 178, alineatele (1) și (11) vor avea următorul cuprins:
„(1) Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.
(11) Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.”
20. La articolul 179:
denumirea articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 179. Garanții și compensații acordate salariaților care îmbină munca cu studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Salariaților care își fac studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat în instituțiile de învățământ superior sau în organizațiile din domeniile cercetării și inovării, acreditate în condițiile legii, li se acordă garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de contractul individual de muncă.”
21. Articolul 180 se abrogă.
22. La articolul 181, textul „(gimnazii, licee, școli de cultură generală)” se exclude.
23. La articolul 183 alineatul (2) litera e), cuvintele „mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „profesional tehnic”.
24. La articolul 184, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1) lit. y1) și art. 301 alin. (1) lit. c)).”
25. Articolul 186:
la alineatul (1), litera a) se completează cu următorul enunț: „În cazul în care salariatul care este concediat a activat la unitate cu contract individual de muncă în mai multe perioade de timp, în calcul se vor lua anii complet lucrați de la încheierea ultimului contract individual de muncă;” 

la alineatul (2) litera b), textul „(art. 86 alin. (1) lit. t))” se substituie cu textul „(art. 82 lit. j1))”.
26. Codul se completează cu articolul 1972 cu următorul cuprins:
„Articolul 1972 . Garanții în cazul examenelor medicale periodice
Pentru perioada examenelor medicale periodice, salariaților li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu.”
27. La articolul 254, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Salariaților în vârstă de până la 18 ani, angajați după absolvirea instituțiilor de învățământ secundar general și profesional tehnic, angajatorul le stabilește norme de muncă reduse, în conformitate cu legislația în vigoare, cu convențiile colective și cu contractul colectiv de muncă.”
Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

Lupașcu Anatol,
avocat