Libertate, independență, solidaritate sindicală

Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova și-a ales conducerea

Prezidiu

La 9 februarie, curent, Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) și-a ales conducerea pentru un mandat de cinci ani în cadrul celui de-al VII-lea Congres, organizat în incinta Institutului Muncii. Cu vot unanim, în funcția de președinte al FSCM a fost aleasă doamna Elizaveta Iurcu, care ulterior a propus pentru funcțiile de vicepreședinți ai FSCM, pe baze obștești, pe Nona Cojocaru, președinte al Comitetului Sindical al Î.S. „Poșta Moldovei“, și pe Sergiu Gorița, președinte al Comitetului Sindical al S.A. „Moldtelecom“, confirmați cu vot unanim. În funcția de președinte al comisiei de cenzori în unanimitate a fost aleasă doamna Silvia Goriță.
La lucrările Congresului au participat 103 delegați din organizațiile sindicale membre ale FSCM, parteneri sociali, președinți ai centrelor național-ramurale, oaspeți de peste Prut și conducători de întreprinderi.
Prezent la lucrările Congresului, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere pentru contribuția FSCM la menținerea unui parteneriat constructiv în ramura comunicațiilor, aportul Federației la îmbunătățirea condițiilor de muncă în ramură, întreprinderea acțiunilor necesare orientate spre protecția drepturilor și apărarea intereselor membrilor de sindicat. Dumnealui a menționat că succesele și realizările în ramură au fost posibile datorită devotamentului și efortului salariaților, membri de sindicat, care își fac zi de zi această meserie pe cinste. Aceste realizări se datorează, nu în ultimul rând, partenerilor sociali din ramură: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Federația Patronatului din ramura Comunicații și partenerilor sociali din unitățile economice, prezența dumnealor la acest eveniment denotă despre calitatea și forța dialogului social în ramură.
La deschiderea evenimentului a fost prezent liderul Sindicatului Liber Independent Telecomunicații „Bogdan Vodă“ din România, județul Suceava, domnul Aleodor Nichifor. În discursul său, dumnealui a apreciat activitatea FSCM orientată spre realizarea nemijlocită a obiectivelor strategice pentru anii 2018–2023. În scopul dezvoltării unor relații reciproce de colaborare în dezvoltarea mișcării sindicale și susținere a intereselor comune, în cadrul Congresului VII a fost semnat un acord de colaborare între FSCM și Alianța Sindicatelor din Tehnologia Informațiilor și Comunicații „ANTIC“ din România, unde dl. Nichifor ocupă funcția de primvicepreședinte.
În cadrul Congresului au fost examinate și aprobate mai multe chestiuni de pe ordinea de zi, precum: aprobarea raportului de activitate al organelor de conducere ale FSCM în vederea realizării Strategiei FSCM pentru anii 2018–2023; adoptarea Strategiei FSCM pentru anii 2023–2028; validarea împuternicirilor membrilor Consiliului FSCM; aprobarea Statutului FSCM în redacție nouă.
Președinta în exercițiu a FSCM, doamna Elizaveta Iurcu a relatat delegaților la Congresul VII despre activitățile desfășurate în perioada 2018–2023 în contextul realizării obiectivelor strategici, precum îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale membrilor de sindicat, salarii decente și echitabile; consolidarea dialogului social care să conducă la soluționarea problemelor cu care se confruntă lucrătorii și reprezentarea membrilor de sindicat în toate structurile tripartite și bipartite de parteneriat; ridicarea nivelului de profesionalism a liderilor sindicali, prin formarea sindicală continuă în vederea consolidării mișcării sindicale și formării efectivului sindical activ; promovarea principiilor democratice în relațiile cu organizațiile sindicale membre: drepturi egale, solidaritate, independență și o disciplină financiară care să ofere o garanție a activității unui sindicat puternic și profesionist.
„Perioada de dare de seamă pentru FSCM a constituit o perioadă a dimensionării valorilor în materie de protecție social-economică și de muncă a salariaților, membri de sindicat“, a atenționat doamna Elizaveta Iurcu. Dumneaei a adus la cunoștință celor prezenți la Congresul VII despre măsurile întreprinse în domeniul protecției juridice a membrilor de sindicat, cum ar fi: continuarea implementării asigurării juridice a salariaților, membri de sindicat din toate organizațiile sindicale, membre; examinarea și soluționarea petițiilor, demersurilor, cererilor parvenite în scris de la membri de sindicat în adresa FSCM; consultarea juridică a membrilor de sindicat în audiență, prin telefon, prin e-mail sau prin rețelele de socializare; întocmirea cererilor de chemare în judecată întru contestarea acțiunilor și actelor administrației, acțiuni ce atentează asupra drepturilor și intereselor membrilor de sindicat. La moment, poliță de asigurare, privind asistența juridică, dețin toți membrii de sindicat din cele 61 de organizații membre ale FSCM.
În raportul de dare de seamă a fost menționat că subiectul prioritar care a stat la temelia activității FSCM a fost promovarea unei munci decente – concept promovat și de Organizația Internațională a Muncii prin obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 8 și de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În acest context, o atenție sporită a fost acordată soluționării problemelor ce țin de asigurarea unui nivel decent de viață al salariaților, asigurării garanțiilor sociale ale membrilor de sindicat. Drept mijloace de bază pentru realizarea acestor sarcini, au servit Convențiile Colective de muncă la nivel național și ramural, Contractele colective negociate și încheiate la nivelul întreprinderilor, propunerile și adresările în organele puterii legislative și executive, dialogul social permanent cu administrațiile unităților economice. În perioada de referință a fost semnat Contractul colectiv de muncă (CCM) al S.A. „Moldtelecom“ pentru anii 2021–2024, CCM al Î.S. „Poșta Moldovei“ pentru anii 2020–2025, iar la nivel de ramură în anul 2022 și-a reluat activitatea Comisia de consultări și negocieri colective.
Liderul FSCM a relevat că sănătatea angajaților este una din problemele primordiale și o componentă importantă a potențialului forței de muncă la care FSCM atrage o atenție deosebită. Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) a fost efectuată în comun cu comitetele sindicale din organizațiile primare. Prioritate în această direcție a fost: realizarea prevederilor CCM privind condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de SSM; acordarea ajutorului practic comitetelor sindicale și activului sindical în scopul efectuării controlului obștesc privind securitatea la locul de muncă și soluționarea problemelor în acest sens; colaborarea cu Inspecția Muncii a CNSM în scopul prevenirii accidentelor de muncă și respectării legislației muncii.
Una prin prioritățile FSCM a fost și rămâne formarea continuă a activului sindical prin desfășurarea activităților educaționale orientate spre informarea și instruirea membrilor de sindicat, pregătirea cadrelor sindicale. În colaborare cu CNSM și Institutul Muncii au fost instruiți prin diverse proiecte activiști sindicali din cadrul FSCM, cum ar fi „Școala Sindicală din Moldova“ și „Negociatorul Sindical“. La finalul anului de studii, reprezentanții FSCM au prezentat proiectele elaborate, care ulterior au fost implementate în organizația sindicală din cadrul întreprinderii. Doamna Elizaveta Iurcu a menționat că toate aceste proiecte au obținut rezultate scontate și au avut succes în rândul membrilor de sindicat.
Referindu-se la colaborarea internațională, liderul FSCM a informat delegații la Congres despre organizarea în comun cu UNI Global Industriall a unor seminare de instruire pentru activiștii sindicali. În perioada de referință au fost desfășurate mai multe activități și cu colegii din România: Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, în special cu cel din jud. Suceava și cu Sindicatul Liber Independent Telecomunicații „Bogdan Vodă“, jud. Suceava, având ca scop schimbul de experiențe între liderii sindicali din organizațiile primare din ambele țări.
În scopul promovării beneficiilor apartenenței la sindicat, FSCM în perioada de raportare a organizat în comun cu organizațiile sindicale membre diverse concursuri și activități.
Doamna Elizaveta Iurcu, la finele raportului, a menționat: „Tot ce s-a reușit până în prezent în activitatea sindicatului de ramură se datorează liderilor sindicali, care majoritatea din ei activează pe bază obștești, oameni conștienți și devotați încrederii membrilor de sindicat“. A transmis liderilor sindicali cuvinte profunde de mulțumire și recunoștință pentru activitatea lor. Mesaje de apreciere au fost transmise și membrilor Biroului Executiv, membrilor Consiliului, membrilor Comisiei de Cenzori a FSCM, care în toată perioada raportată au avut poziții ferme în toate problemele ce se înaintau spre discuție, partenerilor sociali pentru colaborare eficientă. A mulțumit ex-președintelui Ion Pîrgaru pentru susținere și încredere în promovarea în continuare a valorilor sindicale în cadrul FSCM.
Delegații la Congres au apreciat activitatea Consiliului FSCM cu calificativul „bună“.
Fiind aleasă cu vot unanim la funcția de președinte al FSCM, doamna Iurcu a mulțumit tuturor delegaților pentru votul de încredere. Dumneaei a menționat că va depune toate eforturile pentru realizarea obiectivelor propuse în Strategia FSCM pentru anii 2023–2028 și numai împreună, FSCM va obține rezultatele așteptate, prin promovarea drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat, prin consolidarea echipei la nivel de FSCM, bazată pe transparență și solidaritate, prin consolidarea și dezvoltarea parteneriatului social la toate nivelurile. Președinta FSCM își dorește mari succese în atingerea tuturor ob

discurs IURCU

iectivelor propuse în Strategia FSCM pentru anii 2023–2028 pentru a răspunde la necesitățile membrilor de sindicat.

alegeri

Aleodor NichiforRaportmaterialeSainciucIMG_9507IMG_9495

IMG_9476IMG_9511IMG_9483votareIMG_9486stegulet