Libertate, independență, solidaritate sindicală

Statutul Federaţiei

STATUTUL

FEDERAȚIEI SINDICATELOR DIN COMUNICAȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea
(1) Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova (în continuare – Federația) este un centru sindical național-ramural, care întrunește pe principii benevole organizațiile sindicale, organizații sindicale primare (în continuare ”Organizații sindicale – membre”) ale salariaților din domeniul comunicațiilor și din alte domenii, indiferent de formele organizatorico-juridice și tipul de proprietate ale entităților.
(2) Federația este persoană juridică cu scop necomercial, își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, dispune de ștampile, conturi bancare, emblemă, drapel, imn, și alte atribute ale persoanei juridice.
(3) Federația este succesoare de drepturi a Sindicatului Lucrătorilor din Comunicații și Informatică din Republica Moldova.
(4) Denumirea completă a Federației: Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova.
Denumirea prescurtată: FSCM.
În toate limbile abrevierea utilizată va fi FSCM.
(5) Durata de funcționare a Federației este nedeterminată.

Articolul 2. Cadrul legal de funcționare
(1) Federația își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor Constituției Republicii Moldova, Legii sindicatelor, Codului muncii, Codului civil, Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, Directivelor Uniunii Europene transpuse în legislația Republicii Moldova, altor acte internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentului Statut și a regulamentelor de organizare și funcționare, aprobate de organele de conducere ale Federației.
(2) Federația este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura sa internă de organizare.

Articolul 3. Sediul
Sediul Federației este stabilit în municipiul Chişinău, str. 31 August 1989, blocul nr. 129, Republica Moldova.

Capitolul II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE FEDERAȚIEI

Articolul 4. Principiile activității
(1) Federația, în activitatea sa, se bazează pe principiile stabilite de Convențiile Organizației Internaționale a Muncii, Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, alte acte internaționale la care Republica Moldova este parte.
(2) Principiile fundamentale pe care le apără și le promovează Federația sunt democrația, libertatea, echitatea, independența, solidaritatea, transparența, egalitatea în drepturi și în șanse.
(3) Federația este independentă față de autoritățile publice de toate nivelurile, de partide și alte organizații social-politice, de patroni și organizațiile acestora, de organizațiile obștești, nu este supusă controlului lor și nu li se subordonează.
(4) Federația promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statului de drept, parteneriatul și respectă normele etice și deontologice.
(5) Federația stabilește și întreține relații de colaborare cu sindicatele național ramurale, organizațiile sindicale internaționale și centrele sindicale naționale din alte țări.

Capitolul III. SCOPURILE ȘI SARCINILE FEDERAȚIEI, MIJLOACELE DE ACȚIUNE

Articolul 5. Scopurile și sarcinile
Federația are, în principal, următoarele scopuri:
a) reprezentarea şi protejarea drepturilor şi intereselor profesionale, social-economice, de muncă, colective şi individuale ale membrilor de sindicat la nivel international, national, ramural și de unitate;
b) dezvoltarea dialogului social și parteneriatului social;
c) promovarea principiilor de bază ale modelului social european;
d) extinderea mișcării sindicale ramurale și fortificarea societății civile;
e) realizarea progresivă a dreptății sociale și promovarea demnității muncii;
f) inițierea și desfășurarea de programe educaționale pentru membri de sindicat pe diverse domenii;
g) acordarea asistenței juridice organizațiilor afiliate și membrilor acestora în litigiile de muncă;
h) promovarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu toate organizațiile sindicale naționale și internaționale, care susțin principiile democratice, dreptatea socială, libertatea și pacea.
i) alte scopuri ce nu contravin legislației în vigoare, stabilite prin rezoluții sau hotărâri ale congreselor, conferințelor și ale altor organe elective ale Federației.

Articolul 6. Mijloacele de acțiune
Federația se angajează să atingă scopurile declarate prin:
a) negocierea și încheierea convenției colective la nivel de ramură;
b) sprijinirea organizațiilor sindicale membre în vederea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate;
c) participarea la soluționarea conflictelor colective de muncă, reprezentarea organizațiilor-membre în comisiile de conciliere;
d) acordarea asistenței juridice și apărarea intereselor colective și individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanțele judecătorești;
e) exercitarea controlului asupra respectării legislației muncii și a altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, a convențiilor colective și contractelor colective de muncă;
f) elaborarea și promovarea unor programe și strategii de desfășurare a activităților sindicale, capabile să pună în practică scopurile Federației;
g) sprijinirea pe multiple planuri a proiectelor de esență ale organizațiilor membre și asigurarea unei colaborări permanente a acestora în cadrul Federației;
h) utilizarea mijloacelor specifice de acțiune: negocierea, concilierea, petiția, cererea, sesizarea, propunerea, protestul, mitingul, greva și alte acțiuni neinterzise de legislație;
i) asumarea asistării sau reprezentării organizațiilor-membre și a membrilor de sindicat în fața oricăror organe, organizații sau instituții publice și/sau private în ceea ce privește apărarea dreptului sindical, a libertății sindicale, a drepturilor individuale sau colective de muncă și social-economice a salariaților membri de sindicat;
j) reprezentarea organizațiilor-membre, în condiții de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistență medicală, șomaj etc.;
k) constituirea, în interesul organizațiilor-membre și în condițiile prevăzute de lege, a fondurilor de solidaritate, de ajutorare (inclusiv pentru veteranii muncii din sindicate), de grevă, de asigurări, de pensii, fonduri pentru educație și alte fonduri necesare pentru soluționarea sarcinilor statutare;
l) instituirea publicațiilor periodice și a altor mijloace de informare în masă, editarea materialelor informative (broșuri, pliante etc.);
m) monitorizarea respectării Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova, actelor legislative și normative naționale în domeniul munciu și celor care reglamentează raporturile conexe celor de muncă;
n) sesizarea organismelor internaționale în cazul afectării drepturilor sindicatelor și ale salariaților sau neonorării de către autorități a angajamentelor ce decurg din actele internaționale în domeniu, la care Republica Moldova este parte;
o) colaborarea cu organizații sindicale din alte țări, aderarea la structurile sindicale internaționale;
p) organizarea și participarea la acțiuni de solidaritate în scopul promovării și susținerii drepturilor social-economice și de muncă a salariaților membri de sindicat;
q) desfășurarea activităților în regim online, în caz de necesitate;
r) alte acțiuni care nu contravin legislației în vigoare.

Capitolul IV. CALITATEA DE MEMBRU

Secțiunea 1. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU
Articolul 7. Membrii
Membri ai Federației pot fi organizațiile sindicale, organizațiile sindicale primare care și-au manifestat dorința în acest sens și se obligă să respecte prezentul Statut, evitând dubla afiliere.

Articolul 8. Afilierea
(1) Pentru afiliere este necesar:
a) depunerea unei cereri de afiliere;
b) depunerea unei declarații de acceptare și respectare a prevederilor prezentului Statut;
(2) Acceptarea sau respingerea cererii de afiliere a organizației sindicale în calitate de membru al Federației se efectuează prin hotărârea emisă de Biroul Executiv al Federației.
(3) Cererea de afiliere adresată Biroului Executiv al Federației va cuprinde:
a) denumirea organizației sindicale, sediul, numărul de telefon, e-mail, după caz, alte date de contact;
b) numărul de membri de sindicat.
(4) Biroul Executiv al Federației examinează cererea de afiliere și emite hotărârea de acceptare sau de respingere în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de afiliere.
(5) Decizia de afiliere se aprobă de către Biroul Executiv al Federației cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți.
(6) În caz de respingere a cererii de afiliere de către Biroul Executiv al Federației, organizația sindicală poate să conteste hotărârea de respingere emisă de Biroul Executiv al Federației la Consiliul Federației în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință a acestora, decizia căruia este definitivă.

Secțiunea 2. SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU
Articolul 9. Suspendarea și excluderea
(1) Organizației sindicale-membră care nu respectă prevederile prezentului Statut i se pot aplica următoarele sancțiuni:
a) avertizare;
b) suspendarea calității de membru pe un termen de până la 3 /trei/ luni;
c) excluderea din componența Federației.
(2) Suspendarea calității de membru al organizației sindicale începe din data adoptării hotărârii de suspendare sau din data indicată în hotărârea aprobată de Biroul Executiv.
(3) Hotărârea cu privire la suspendarea calității de membru a organizației sindicale – membre este adoptată cu votul a cel puțin 2/3 din membrii aleși.
(4) Suspendarea calității de membru implică:
a) lipsirea de dreptul de vot;
b) sistarea asistenței din partea Federației;
c) lipsirea de dreptul de participare la activitățile Federației.
(5) Suspendarea se anulează de drept, după înlăturarea factorului ce a dus la suspendare.
(6) Excluderea organizației sindicale – membră începe din data adoptării hotărârii Biroului Executiv al Federației sau din data indicată în aceasta.
(7) Hotărârea cu privire la excludere este adoptată cu votul a cel puțin 2/3 din membrii aleși ai Biroului Executiv al Federației.

Articolul 10. Încetarea calității de membru
(1) Calitatea de membru încetează:
a) în cazul excluderii conform prevederilor prezentului Statut;
b) în cazul retragerii din componența Federației;
c) în cazul încetării activității organizației sindicale-membră.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), organizația sindicală- membră va notifica Biroul Executiv al Federației despre retragerea sau de încetare a activității cu prezentarea actelor decizionale aprobate în acest sens de organul competent.
(3) Încetarea calității de membru al Federației nu absolvă organizația sindicală – membru de obligația de a-și onora toate datoriile scadente față de Federație, inclusiv achitarea cotizațiilor restante, stabilite statutar.

Articolul 11. Contestarea sancțiunilor
(1) Organizația sindicală – membră poate contesta hotărârea de aplicare a sancțiunii la Consiliul Federației.
(2) Hotărârea Consiliului Federației este definitivă.
(3) Organizația sindicală – membră exclusă din componența Federației pierde toate drepturile și garanțiile ce au decurs din afilierea la Federație.

Secțiunea 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZAȚIILOR SINDICALE– MEMBRE ALE FEDERAȚIEI
Articolul 12. Drepturile organizațiilor sindicale – membre
Organizațiile sindicale – membre au dreptul:
a) să desemneze reprezentanți în organele de conducere ale Federației, cu drept de revocare a lor;
b) să înainteze propuneri, privind strategia și activitatea Federației;
c) să solicite informații despre activitatea organelor de conducere ale Federației;
d) să participe la procesul de instruire sindicală, la activități și manifestații organizate de Federație;
e) să participe la elaborarea și examinarea actelor normative cu caracter general și a altor documente cu privire la drepturile social-economice ale membrilor de sindicat;
f) să adreseze cereri, demersuri, petiții, propuneri către Federație;
g) să beneficieze de înlesniri stipulate în prezentul Statut;
h) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Articolul 13. Obligațiile organizațiilor sindicale – membre
Organizațiile sindicale-membre au, în principal, următoarele obligații:
a) să se conformeze prevederilor prezentului Statut;
b) să participe efectiv, la activitatea Federației și a organelor sale de conducere;
c) să informeze membrii de sindicat despre activitatea Federației;
d) să nu lezeze interesele și scopurile statutare ale altor organizații sindicale – membre ale Federației;
e) să monitorizeze transferul cotizațiilor de membru și să le achite integral și în termen;
f) să prezinte dări de seamă, rapoarte statistice și alte informații solicitate de Federație;
g) alte obligații prevăzute de legislație;
h) nerespectarea obligațiilor statutare atrage aplicarea sancțiunilor statuate de art. 9 din prezentul Statut.

Articolul 14. Cuantumul cotizațiilor de membru și modul de încasare al lor
(1) Cotizația de membru se stabilește în proporție de 1% din venitul lunar al membrului de sindicat.
(2) Încasarea cotizațiilor în contul organizațiilor sindicale – membre se efectuează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.
(3) Cuantumul organizațiilor sindicale – membre transferate Federației, pentru desfășurarea activității statutare se stabilește în proporție de 30 la sută din cotizațiile organizației membră.
(4) Cotizațiile de membru sunt transferate lunar, prin virament la contul bancar al Federației.

Articolul 15. Restanțele la cotizații
(1) Organizația sindicală – membră care se face vinovată de întârziere în efectuarea plății cotizației de membru mai mult de 3 /trei/ luni consecutive, este supusă sancțiunii de suspendare a calității de membru sau exclusă din Federație, în baza hotărârii Biroului Executiv sau a Consiliului Federației.

Capitolul V. ORGANIZAȚIA SINDICALĂ PRIMARĂ – MEMBRĂ

Secțiunea 1. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 16. Organizația sindicală primară
(1) Organizația sindicală primară reprezintă asociația benevolă a membrilor de sindicat pe bază de interese comune, care, de regulă, își desfășoară activitatea în aceeași întreprindere, instituție, organizație, indiferent de forma juridică de organizare și de tipul de proprietate .
(2) În structura organizatorică a organizației sindicale primare intră următoarele organe:
a) Adunarea generală (conferința);
b) Comitetul sindical;
c) Președintele comitetului sindical;
d) Comisia de cenzori (cenzorul).
Organele elective de conducere ale organizației sindicale primare sunt:
a) Adunarea generală (conferința);
b) Comitetul sindical;
c) Președintele comitetului sindical.
Organul electiv de control al organizației sindicale primare este Comisia de cenzori/cenzorul.
(3) Organizația sindicală primară se constituie din inițiativa a cel puțin 3 /trei/ persoane, considerate fondatori.
(4) Hotărârea de întemeiere a organizației sindicale primare se adoptă de Adunarea constituantă.
(5) În organizația sindicală care întrunește un număr de până la 20 de membri de sindicat, se alege organizatorul sindical, în calitate de organ reprezentativ şi după necesitate – adjuncții acestuia.
(6) Organizațiile sindicale, care întrunesc peste 20 de membri de sindicat, vor alege comitetul sindical.
(7) În cadrul organizației sindicale a unității pot să funcționeze organizații sindicale de sector, secție.
(8) Regulamentul de funcționare a organizațiilor sindicale de sector, secție se elaborează și se aprobă de către Comitetul sindical al organizației sindicale a unității.
(9) Organizația sindicală se afiliază benevol Federației, beneficiază de protecția ei, își asumă obligațiile ce decurg din prezentul Statut, are statut de persoană juridică, cont bancar și ștampilă proprie.
(10) Sectorul, secția care întrunește mai puțin de 20 membri de sindicat, poate alege organizatorul sindical şi adjunctul, iar care întrunesc mai mult de 20 membri de sindicat, pot alege comitetul sindical de sector, secție. Organizațiile sindicale de sector, secție nu au statut de persoană juridică.
(11) Organizația sindicală este independentă față de angajator, autoritățile publice, de partide și de alte organizații social-politice, de organizațiile obștești, nu este supusă controlului lor și nu li se subordonează.
(12) Relațiile cu autoritățile publice, alte organizații și întreprinderi, sunt stabilite în conformitate cu prevederile legislației.
(13) Relațiile cu angajatorul se desfășoară în cadrul parteneriatului social, pe principii de egalitate, responsabilitate reciprocă și alte principii ale parteneriatului social consacrate de legislație, dreptului de participare la administrarea unității și dreptului la informare.

Secțiunea 2. MEMBRUL DE SINDICAT
Articolul 17. Membrul de sindicat
(1) Calitatea de membru de sindicat este benevolă. Primirea în sindicat se face în mod individual în baza unei cereri scrise. Hotărârea cu privire la primirea în sindicat se adoptă de către comitetul sindical cu votul majorității (50+1).
(2) Apartenența la două organizații sindicale primare din aceeași unitate, este interzisă.
(3) Cotizația de membru se stabilește în proporție de 1% din venitul lunar.
(4) Persoanele ale căror contract individual de muncă este suspendat, în cazul în care doresc să-și păstreze calitatea de membru de sindicat pe durata suspendării, au dreptul să achite în mod individual cotizațiile de membru în mărime de 1% din salariul minim pe țară.
(5) Calitatea de membru de sindicat încetează prin:
a) depunerea unei cereri personale în scris de ieșire din sindicat;
b) excluderea pentru încălcarea prevederilor Statutare;
c) neachitarea timp de 3 /trei/ luni a cotizației de membru;
d) hotărârea de excludere este aprobată de comitetul sindical cu votul majorității (50+1).
(6) Salariatul al cărui contract de muncă a încetat este în drept în continuare să se afle la evidența organizației sindicale primare sau să se afilieze la o altă organizație sindicală primară din cadrul Federației.

Articolul 18. Drepturile și obligațiile membrului de sindicat
(1) Membrul de sindicat are dreptul:
a) să solicite de la organizația sindicală apărarea drepturilor și intereselor sale social-economice, profesionale, de muncă;
b) să aleagă și să fie ales în organele de conducere sindicale;
c) la informare veridică și deplină privind activitatea sindicatului;
d) să beneficieze de asistență juridică din partea sindicatului;
e) să participe la ședințe/adunări/conferințe sindicale;
f) să participe la formarea sindicală;
g) să participe la activitățile organizate de organizația sindicală primară și de Federație;
h) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Membrul de sindicat este obligat:
a) să respecte prevederile prezentului Statut;
b) să participe efectiv, la activitățile sindicale;
c) să execute deciziile/hotărârile organelor de conducere sindicale cu impact asupra activității sale;
d) să dea dovadă de solidaritate sindicală;
e) să verifice faptul reținerii și transferului conform destinației a cotizațiilor de membru;
f) să achite în modul stabilit cotizația de membru, în cazul în care achitarea este stabilită în mod individual;
g) alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea 3. ADUNAREA GENERALĂ (CONFERINȚA)
Articolul 19. Adunarea generală (conferința) organizației sindicale
(1) Organul superior de conducere al organizației sindicale este Adunarea generală (conferința) a membrilor de sindicat.
(2) Adunarea generală (conferința) poate fi convocată de:
a) comitetul sindical;
b) mai mult de 1/3 din numărul membrilor de sindicat;
c) comisia de cenzori/cenzor (pe aspectele legate de atribuțiile comisiei de cenzori).
(3) Adunarea generală (conferința) se convoacă în funcție de necesități, dar nu mai rar decât o dată în an.
(4) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor de sindicat (50+1).
(5) Şedinţele Adunării generale pot fi defășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(6) Conferința este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din delegații aleși.
(7) Conferința poate fi desfășurată și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(8) Delegații la Conferință sunt aleși în modul stabilit de comitetul sindical, respectându-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni în funcție de numărul lor.
(9) Hotărârile Adunării generale (conferinței) se aprobă prin votul deschis sau secret al majorității (50+1) participanților. Modul de votare este stabilit de participanții la Adunarea generală (conferință).

Articolul 20. Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri
(1) Adunarea generală (conferința) ordinară de dare de seamă și alegeri se convoacă o dată la 5 /cinci/ ani.
(2) Adunarea generală (conferința) extraordinară de dare de seamă și alegeri se convoacă la inițiativa comitetului sindical sau a mai mult de 1/3 din numărul membrilor de sindicat.
(3) Data convocării adunărilor generale (conferințelor) de dare de seamă și alegeri, locul, ora și ordinea de zi se comunică, în mod obligatoriu, tuturor membrilor, prin informație expusă în locurile special amenajate şi, după caz, sunt expediate avize prin poștă, prin intermediul paginilor web, adreselor electronice, ziarelor, radio etc. cu cel puțin 15 /cincisprezece/ zile lucrătoare înaintea adunării (conferinței) ordinare sau cel puțin cu 3 /trei/ zile lucrătoare înaintea celei extraordinare.
(4) Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri din cadrul organizației sindicale poate fi convocată în timpul programului de lucru, dacă această modalitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă sau există acordul prealabil al angajatorului.
(5) Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri este deliberativă dacă la ea participă majoritatea (50+1).
(6) Adunarea generală (conferința) ordinară de dare de seamă și alegeri și Adunarea generală (conferința) extraordinară de dare de seamă și alegeri pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(7) Hotărârile adunării generale (conferinței) de dare de seamă și alegeri se aprobă prin votul deschis sau secret al majorității (50+1) participanților. Modul de votare (deschis sau secret) se stabilește de participanți, la adunarea (conferința) de dare de seamă și alegeri.

Articolul 21. Competența și atribuțiile adunării generale (conferinței)
Ține de competența Adunării generale (conferințe):
a) alegerea membrilor în vederea completării comitetului sindical cu membri noi, în perioada mandatului acestuia;
b) stabilirea direcțiilor prioritare în activitatea organizației sindicale;
c) aprobarea structurii organizației sindicale;
d) examinarea dărilor de seamă ale comitetului sindical;
e) adoptarea hotărârilor cu privire la afilierea sau retragerea din componența Federației;
f) alegerea delegaților la Congresul Federației;
g) adoptarea hotărârilor cu privire la reorganizarea, suspendarea sau încetarea activității organizației sindicale;
h) examinarea altor chestiuni ce țin de activitatea sindicală.

Articolul 22. Competența și atribuțiile adunării (conferinței) de dare de seamă și alegeri
Ține de competența Adunării generale (conferinței) de dare de seamă și alegeri:
a) alegerea membrilor comitetului sindical și ale comisiei de cenzori/ cenzorului;
b) alegerea și eliberarea din funcție a președintelui (organizatorului) comitetului sindical;
c) eliberarea din funcție a membrilor comitetului sindical, ale comisiei de cenzori/cenzorului;
d) examinarea și aprobarea dărilor de seamă ale comitetului sindical și ale comisiei de cenzori/censorului.

Secțiunea 4. COMITETUL SINDICAL
Articolul 23. Comitetul sindical
(1) Comitetul sindical este organul de conducere al organizației sindicale în perioada dintre Adunările generale (conferințe).
(2) Membrii comitetului sindical se aleg la Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri, pe o perioadă de 5 /cinci/ ani.
(3) Componența numerică a comitetului sindical este determinată de participanții la Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri.
(4) În componența comitetului sindical și în calitate de președinte al organizației sindicale nu poate fi ales membrul de sindicat care face parte din organele de conducere ale unității sau care este împuternicit cu atribuții de angajator.
(5) Completarea comitetului sindical cu membri noi, în perioada mandatului, se face de către Adunarea generală (conferință) a membrilor de sindicat.
(6) Ședințele comitetului sindical se convoacă în funcție de necesitate, dar nu mai rar de o dată în lună.
(7) Ședințele comitetului sindical sunt deliberative, dacă la acestea sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri.
(8) Ședințele comitetului sindical pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(9) Hotărârile comitetului sindical se adoptă cu majoritatea voturilor (50+1). În cazurile parității voturilor, votul președintelui comitetului sindical este decisiv.

Articolul 24. Competența și atribuțiile comitetului sindical
(1) Ține de competența comitetului sindical următoarele:
a) apără și reprezintă drepturile și interesele de muncă, profesionale, sociale, economice ale membrilor de sindicat în fața angajatorilor, autorităților publice, instanțelor de judecată, altor instituții, organizații și întreprinderi;
b) ține evidența membrilor de sindicat;
c) decide acordarea sau retragerea calității de membru;
d) inițiază și asigură participarea reprezentanților salariaților la procesul de negociere a contractului colectiv de muncă;
e) exercită controlul asupra îndeplinirii prevederilor contractului colectiv de muncă/convenției colective;
f) monitorizează respectarea prevederilor legislației la nivel de unitate;
g) deleagă reprezentanți în cadrul comisiilor, la cercetarea accidentelor de muncă și a cazurilor de îmbolnăviri profesionale;
g¹) deleagă reprezentanți în cadrul comitetului pentru securitatea și sănătatea în muncă, la analiza, cercetarea și examinarea situațiilor cu impact asupra securității și sănătății salariaților la unitate. În cazul în care la unitate nu există comitet pentru securitatea și sănătatea în muncă, comitetul sindical are dreptul să organizeze vizite de lucru și de inspectare ce țin de competență în materie de securitatea și sănătatea în muncă;
h) participă, în cadrul diferitor comisii, comitete etc., la examinarea situațiilor și aspectelor cu impact asupra relațiilor de muncă și raporturilor de muncă conexe ale salariaților la unitate;
i) examinează adresările, cererile, demersurile, petițiile, propunerile etc., din partea membrilor;
i¹) asigură participarea salariatului la ședințele Comitetului ce vizează direct salariatul în cauză;
j) în cazul demisiei Președintelui, alege Președintele Comitetului sindical din componența membrilor săi, pe perioada restantă a mandatului;
k) elaborează și aprobă regulamentul de funcționare a organizațiilor sindicale de sector, secție;
l) aprobă și gestionează bugetul sindical;
m)participă în comisiile de conciliere a conflictelor colective de muncă;
n) adoptă hotărâri, privind declanșarea şi încetarea conflictelor colective de muncă, a acțiunilor de protest;
o) organizează și desfășoară întruniri, acțiuni de protest;
p) stabilește modalitatea și condițiile de remunerare a angajaților sindicali;
q) adoptă și implementează planurile de acțiuni;
r) monitorizează colectarea și transferarea cotizațiilor de membru;
s) informează membrii prin orice mijloc de comunicare disponibil (panou informativ, pagina web, e-mail, sms etc.) despre activitățile și acțiunile sindicale ce vizează membrii de sindicat;
t) acordă asistență juridică membrilor de sindicat;
t¹) acordă consultanță și asistență membrilor de sindicat privind drepturile de muncă, sociale și economice ale salariaților, de securitate și sănătate în muncă, alte domenii conexe raporturilor de muncă;
u) organizează formarea sindicală continuă;
v) convoacă adunarea (conferința) sindicală;
w) organizează și desfășoară activități de recrutare a membrilor de sindicat;
x) întreprinde măsuri eficiente privind consolidarea membrilor de sindicat;
y) prezintă rapoarte și dări de seamă;
z) exercită alte atribuții, prevăzute de legislație.
(2) Pentru îndeplinirea funcțiilor sale, comitetul sindical este în drept să creeze comisii în problemele: organizatorice, informaţional-educative, economice, sociale, de protecție a muncii, juridice etc.

Secțiunea 5. PREȘEDINTELE COMITETULUI SINDICAL
Articolul 25. Președintele comitetului sindical
(1) Președintele comitetului sindical reprezintă din oficiu organizația sindicală în relațiile cu angajatorii, structurile sindicale, autoritățile publice, instanțele de judecată, alte întreprinderi și organizații din țară și de peste hotare.
(2) În calitate de președinte poate fi aleasă persoana care are un stagiu de activitate în ramură de cel puțin 2 /doi/ ani.
(3) Președintele este ales în cadrul Adunării generale (conferinței) de dare de seamă și alegeri sau nemijlocit de către comitetul sindical din componența membrilor săi conform prevederilor Statutului.
(4) Președintele este ales pe perioada mandatului comitetului sindical.
(5) În cazul încetării activității președintelui în perioada mandatului, alegerea noului președinte, pe perioada restantă a mandatului, se va face de către comitetul sindical, din componența membrilor săi, prin votul a 2/3 din membri.

Secțiunea 6. COMISIA DE CENZORI/CENZORUL
Articolul 26. Comisia de cenzori/cenzorul
(1) Comisia de cenzori/cenzorul este organul de control asupra utilizării eficiente a mijloacelor financiare şi materiale, gestionării patrimoniului şi altor bunuri ale organizației sindicale, corectitudinii formării şi realizării bugetului sindical.
(2) Comisia de cenzori/cenzorul se alege la Adunarea generală (conferința) pe același termen și în același mod ca și organele de conducere ale organizației sindicale.
(3) Comisia de cenzori/cenzorul este independentă, se subordonează doar adunării generale (conferinței).
(4) Activitatea Comisiei de cenzori/cenzorului este reglementată prin regulamentul aprobat de Adunarea generală (conferința).
(5) Comisia de cenzori/cenzorul poate solicita convocarea Adunării generale (conferinței) în scopul examinării și adoptării hotărârilor ce țin de atribuțiile comisiei de cenzori.

Articolul 27. Competența și atribuțiile comisiei de cenzori/cenzorului
(1) Comisia de cenzori/cenzorul are următoarele atribuții și competențe:
a) analizează respectarea prevederilor statutare, executarea hotărârilor organelor de conducere ale organizației sindicale şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării generale (conferinței) și Adunării generale (conferinței) de dare de seamă și alegeri;
b) controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale organizației;
c) verifică modul în care este administrat patrimoniul organizației sindicale;
d) efectuează, cel puțin de două ori pe an, controlul calculării și transferului cotizațiilor de membru;
e) verifică realizarea bugetului sindical;
f) aduce la cunoștința comitetului sindical actele ei de control;
g) prezintă rapoarte de control și dări de seamă către Adunarea generală (conferința), Adunarea generală (conferința) de dare de seamă și alegeri sau, la solicitarea organelor competente;
h) verifică condițiile de păstrare a mijloacelor bănești și a altor bunuri materiale aflate în gestiunea organizației sindicale;
i) verifică repartizarea de către organizația sindicală a biletelor de tratament balneo-sanatorial şi de odihnă a copiilor;
j) verifică evidența documentelor de contabilitate și autenticitatea conținutului lor;
k) îndeplinește orice alte atribuții ce țin de competența sa.
(2) Pentru realizarea atribuțiilor comisia de cenzori este în drept:
a) să ceară și să obțină de la organele de conducere ale organizației sindicale și de la angajatori, autorități și/sau întreprinderi, organizații, instituții, date și informații necesare;
b) să participe la ședințele și adunările organelor de conducere ale organizației sindicale, fără drept de vot;
c) alte drepturi prevăzute de legislație.

Capitolul VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FEDERAȚIEI

Articolul 28. Organele de conducere și de control ale Federației
(1) Organele de conducere elective ale Federației sunt:
• Congresul;
• Consiliul;
• Biroul Executiv;
• Președintele.

Secțiunea 1. CONGRESUL FEDERAȚIEI
Articolul 29. Congresul Federației
(1) Congresul este organul suprem de conducere al Federației.
(2) Congresul ordinar al Federației se convoacă prin hotărârea Consiliului Federației o dată la 5 /cinci/ ani.
(3) Consiliul Federației stabilește ordinea de zi a Congresului Federației cu cel puțin 60 /șaizeci/ de zile calendaristice înainte de data desfășurării acestuia.
(4) Congresul Federației este deliberativ în prezența a cel puțin 2/3 din delegații aleși.
(5) Congresul ordinar al Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(6) Hotărârile Congresului Federației sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor, dacă nu există alte dispoziții exprese prevăzute în Statut.
(7) Delegații la Congresul Federației sunt aleși de organizațiile-membre conform normei stabilite prin hotărârea Consiliului Federației, în funcție de numărul de membri de sindicat în perioada între Congresele Federației.
(8) Delegați la Congresul Federației din oficiu sunt: președintele, vicepreședintele (vicepreședinții) și președintele Comisiei de cenzori.

Articolul 30. Atribuțiile Congresului Federației
Congresul Federației are următoarele atribuții:
a) aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare, ordinea de zi și procedura de desfășurare a lucrărilor Congresului;
b) examinează raportul de activitate al Consiliului Federației și determină strategia Federației;
c) adoptă și modifică Statutul cu cel puțin 2/3 de voturi ale delegaților prezenți la Congres;
d) alege și revocă din funcție președintele și vicepreședintele (vicepreședinții) Federației;
e) stabilește componența numerică a Comisiei de cenzori;
f) alege și revocă președintele și membrii Comisiei de cenzori;
g) examinează raportul de activitate al Comisiei de cenzori;
h) hotărăște, cu cel puțin 3/4 a voturilor delegaților prezenți la Congres, asupra suspendării sau încetării activității Federației;
i) hotărăște asupra reorganizării Federației cu cel puțin 2/3 a voturilor delegaților prezenți la Congres;
j) stabilește mărimea cotizației de membru transferate către Federație;
k) deleagă Consiliului Federației împuterniciri.

Articolul 31. Congresul Extraordinar al Federației
(1) Congresul Extraordinar se convoacă de Consiliul Federației sau la cererea organizațiilor – membre ale Federației, ce întrunesc nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor de sindicat, dar nu mai târziu de un an până la şedinţa ordinară a acestuia.
(2) Congresul Extraordinar al Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

Secțiunea 2. CONSILIUL FEDERAȚIEI
Articolul 32. Consiliul Federației
(1) Consiliul Federației este organul de conducere al Federației în perioada între Congrese.
(2) Este format din președinte, vicepreședinte (vicepreședinți) a Federației, membrii Biroului Executiv, președinții organizațiilor sindicale-membre. Componența numerică este stabilită de Congres.
(3) Ședința Consiliului este condusă de președintele Federației, iar în lipsa lui, de vicepreședintele Federației.
(4) Consiliul Federației se convoacă de către Biroul Executiv al Federației în ședințe ordinare nu mai rar decât o dată pe an.
(5) Ședința extraordinară a Consiliului Federației se convoacă la propunerea:
a) Biroului Executiv al Federației;
b) Președintelui Federației;
c) 2/3 din membrii Consiliului Federației.
(6) Ședința extraordinară a Consiliului Federației se convoacă în termen de 10/zece/ zile lucrătoare, din ziua înregistrării cererii în secretariatul Federației.
(7) Consiliul Federației este deliberativ în prezența a cel puțin 2/3 din membri.
(8) Consiliul Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
(9) Hotărârile Consiliului Federației sunt adoptate cu votul a cel puțin 2/3 din membrii săi.
(10) Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru organizațiile sindicale, membre ale Federației.

Articolul 33. Atribuțiile Consiliului Federației
(1) Consiliul Federației are următoarele atribuții:
a) convoacă Congresul Federației;
b) stabilește norma de reprezentare a delegaților la Congresul Federației;
c) aprobă proiectul Statutului Federației, modificările și completările aduse acestuia;
d) stabilește numărul membrilor Biroului Executiv al Federației;
e) alege/revocă și suplinește membrii Biroului Executiv al Federației;
f) în perioada între Congrese, Consiliul Federației hotărăște asupra eliberării din funcție a președintelui conform temeiurilor prevăzute de legislație;
g) elaborează și aprobă modele de regulamente, instrucțiuni, alte acte normative, modificările și completările aduse acestora;
h) examinează informații privind respectarea prevederilor Statutului;
i) examinează rapoartele Comisiei de cenzori;
j) decide referitor la afilierea organizației sindicale – membre;
k) examinează și se pronunță asupra contestației cu privire la suspendare sau la excludere;
l) adoptă hotărâri cu privire la afilierea la organizațiile internaționale (confederații);
m) examinează petiții, adresări, cereri, demersuri, propuneri și contestații depuse de către organizațiile sindicale – membre;
n) aprobă proiecte de documente, instrucțiuni și regulamente pentru Congresul Federației.
o) deleagă atribuții către Biroul Executiv al Federației.

Secțiunea 3. BIROUL EXECUTIV AL FEDERAȚIEI
Articolul 34. Biroul Executiv al Federației
(1) Biroul Executiv al Federației este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele Consiliului Federației.
(2) Biroul Executiv al Federației este constituit de către Consiliul Federației.
Membri ai Biroului Executiv al Federației sunt:
președintele Federației, vicepreședintele (vicepreședinții) Federației și 9 lideri sindicali ai organizațiilor sindicale membre.
(3) Biroul Executiv al Federației se convoacă în ședințe ordinare nu mai rar de o dată la 2 /două/ luni, iar în cele extraordinare, la necesitate.
(4) Ședința Biroului Executiv al Federației se consideră deliberativă dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din membrii săi.
(5) Ședințele ordinare și extraordinare ale Biroului Executiv al Federației pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică, etc.
(6) Hotărârile Biroului Executiv al Federației se adoptă cu majoritatea de voturi (50+1) din membrii prezenți.

Articolul 35. Atribuțiile Biroului Executiv al Federației
(1) Biroul Executiv al Federației are următoarele atribuții:
a) distribuie funcțiile între membrii săi, în dependență de direcțiile prioritare de activitate ale Federației, stabilite de Congresul și Consiliul Federației;
b) decide referitor la suspendarea, excluderea organizației sindicale –membră;
c) desemnează reprezentanți în componența comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective;
d) desemnează reprezentanți ai Federației în componența organelor sindicale naționale și internaționale;
e) face propuneri la proiectul bugetului Federației și examinează executarea acestuia;
f) convoacă ședințele Consiliului Federației;
g) asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului, precum și a propriilor hotărâri;
h) aprobă, la propunerea președintelui, statele de personal și salarizarea angajaților Federației;
i) adoptă hotărâri privind motivarea (materială, morală) a membrilor de sindicat, a activului sindical;
j) adoptă hotărâri privind declanșarea sau încetarea acțiunilor de protest;
k) constituie comisia de Tineret și Femei, aprobă regulamentele lor și asigură coordonarea activității acestora;
l) prezintă opinia consultativă în cazurile statuate de art. 87 al. (3) din Codul muncii;
m) exercită alte atribuții delegate de Congresul şi/sau Consiliul Federației.

Secțiunea 4. PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI
Articolul 36. Alegerea Președintelui Federației
(1) Președintele Federației este ales de Congresul Federației pe o durată de 5 /cinci/ ani.
(2) Pentru funcția de președinte al Federației pot candida cetățenii Republicii Moldova care posedă limba română, sunt membri de sindicat și au activat în organele sindicale cel puțin 5 /cinci/ ani.
(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin 50 la sută +1 din voturile delegaților prezenți la Congresul Federației.
(4) În cazul în care la funcția de președinte candidează mai mulți concurenți și nici unul dintre ei nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați care au acumulat numărul de voturi cel mai mare în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
(5) În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate.
(6) Hotărârea privind eliberarea din funcție a președintelui Federației se adoptă cu votul a 2/3 din numărul delegaților prezenți la Congresul Federației.

Articolul 37. Atribuțiile Președintelui Federației
(1) Președintele Federației reprezintă Federația din oficiu, în temeiul mandatului său, și răspunde de buna funcționare a Federației și structurilor acesteia.
(2) În exercitarea mandatului său, președintele Federației:
a) coordonează activitatea Consiliului și Biroului Executiv al Federației, convoacă ședințele Biroului Executiv al Federației;
b) prezidează ședințele organelor de conducere ale Federației;
c) reprezintă Federația în relațiile cu centrele sindicale ramurale naționale și internaționale, partenerii sociali, autoritățile publice, inclusiv organele de drept, de justiție, cu organizațiile obștești și cu alte persoane juridice și fizice;
d) organizează controlul îndeplinirii hotărârilor Congresului, Consiliului și Biroului Executiv al Federației;
e) dispune de vot decisiv în cazul parității de voturi la adoptarea hotărârilor Consiliului/Biroului Executiv al Federației;
f) administrează, în limitele competenței sale, mijloacele financiare și bunurile materiale ale Federației;
g) semnează convenția colectivă la nivel ramural;
h) angajează și eliberează din funcție angajații aparatului Federației;
i) coordonează activitatea specialiștilor aparatului Federației;
j) emite dispoziții, decizii cu privire la activitatea curentă a Federației;
k) face declarații, adresări și apeluri în numele Federației;
l) aprobă acte normative interne ale Federației;
m) semnează hotărârile Consiliului și ale Biroului Executiv al Federației;
n) exercită alte atribuții delegate de către organele elective ale Federației.

Secțiunea 5. VICEPREȘEDINTELE (ȚII) FEDERAȚIEI
Articolul 38. Alegerea vicepreședintelui (vicepreședinților) Federației
(1) Vicepreședintele (vicepreședinții) Federației este/sunt aleși de Congres, la propunerea președintelui Federației, pe o durată de cinci ani.
(2) În cazul în care candidatul la funcția de vicepreședinte nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, președintele Federației propune alt candidat.
(3) Vicepreședintele (vicepreședinții) Federației exercită împuternicirile delegate de organele de conducere ale Federației.

Secțiunea 6. COMISIA DE CENZORI A FEDERAȚIEI
Articolul 39. Comisia de cenzori a Federației
(1) Comisia de cenzori a Federației este organul de control al activității economico-financiare a Federației și este independentă în activitatea sa.
(2) Comisia de cenzori a Federației este aleasă de Congresul Federației pe o durată de 5 /cinci/ ani și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat de Consiliul Federației.
(3) Comisia de cenzori a Federației prezintă raportul privind activitatea sa Congresului Federației și informează anual Consiliul și Biroul Executiv al Federației, după caz, despre rezultatele verificărilor efectuate.
(4) Președintele Comisiei de cenzori are dreptul să participe, fără drept de vot, la ședințele Congresului, Consiliului și al Biroului Executiv ale Federației.

Secțiunea 7. COMISIILE FEDERAȚIEI
Articolul 40. Comisiile Federației
(1) În cadrul Federației funcționează următoarele Comisii:
a) Comisia de Femei;
b) Comisia de Tineret;
c) alte comisii (comitete, consilii etc.) și structuri constituite de Federație.
(2) Modul de alegere în componența Comisiilor Federației și modul de activitate ale Comisiilor este reglementat prin regulamente speciale, adoptate de Biroul Executiv al Federației.

Capitolul VII. PATRIMONIUL ȘI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FEDERAȚIEI

Secțiunea 1. PATRIMONIUL FEDERAȚIEI
Articolul 41. Mijloacele bănești și patrimoniul organizației sindicale
(1) Mijloacele bănești și patrimoniul organizației sindicale se formează din:
a) cotizațiile de membru;
b) mijloacele financiare stabilite în contractul colectiv de muncă;
c) venituri generate din administrarea patrimoniului;
d) donații, sponsorizări, granturi, venituri din proiecte;
e) venituri provenite din activitatea de întreprinzător desfășurată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
f) alte surse neinterzise de lege.
(2) Organizația sindicală are dreptul de proprietate asupra patrimoniului procurat sau creat din contul mijloacelor proprii, asupra patrimoniului primit cu titlu gratuit de la întreprinderi, organizații, autorități publice, organizații sindicale, precum și asupra celui procurat în condiții ce nu contravin legislației.
(3) Patrimoniul organizației sindicale este inviolabil, indivizibil și nu poate fi, însușit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane.
(4) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit asupra patrimoniului Federației.
(5) Controlul gestiunii patrimoniului Federației este exercitat de Comisia de cenzori a Federației.

Articolul 42. Posesiunea, folosința și dispoziția asupra patrimoniului Federației
(1) Federația are drept de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra patrimoniului care îi aparține cu drept de proprietate. Dreptul de a dispune (de înstrăinare) de patrimoniul Federației îi aparține Biroului Executiv.
(2) Federația poate deține cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile conform legislației în vigoare.
(3) Nici o persoană fizică nu are drept de proprietate asupra patrimoniului Federației.

Secțiunea 2. MIJLOACELE FINANCIARE ALE FEDERAȚIEI
Articolul 43. Utilizarea mijloacelor financiare ale Federației
(1) Mijloacele financiare ale Federației sunt utilizate în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare ale Federației prevăzute în prezentul Statut, precum și pentru:
a) organizarea și desfășurarea activităților organizatorice, internaționale, sociale, economice;
b) procurarea de mijloace fixe, biletelor de tratament, recuperare și odihnă;
c) acordarea, conform regulamentelor interne ale Federației, a ajutorului material membrilor de sindicat și premierea activului sindical;
d) onorarea obligațiilor financiare de membru cotizant al structurilor sindicale naționale și internaționale la care Federația s-a afiliat;
e) organizarea și desfășurarea acțiunilor de formare sindicală, culturale și sportive;
f) salarizarea Președintelui, vicepreședintelui (ților) și a salariaților Federației;
g) organizarea și desfășurarea de alte activități și acțiuni, în condițiile legii și a prevederilor prezentului Statut.
(2) Federația poate constitui fonduri de solidaritate, de șomaj, de grevă, de asigurare, de pensii, de culturalizare, fonduri pentru învățământ şi alte fonduri, necesare pentru realizarea sarcinilor statutare.

Capitolul VIII. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII FEDERAȚIEI

Articolul 44. Reorganizarea, suspendarea și încetarea activității Federației
(1) Reorganizarea, suspendarea sau încetarea activității Federației se efectuează în modul prevăzut de legislație.
(2) Hotărârea privind reorganizarea Federației este adoptată în cadrul Congresului Federației cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți la Congres.
(3) Hotărârea privind suspendarea sau încetarea activității Federației este adoptată în cadrul Congresului Federației cu cel puțin 3/4 a voturilor delegaților prezenți la Congres;
(4) În cazul adoptării hotărârii privind încetarea activității Federației, Congresul Federației va alege Comisia de lichidare.
(5) Atribuțiile Comisiei de lichidare vor fi stabilite de Congresul Federației, conform prevederilor legislației în vigoare. Comisia de lichidare va elabora documentele necesare pentru distribuirea, transmiterea ori lichidarea patrimoniului Federației, conform recomandărilor Congresului și legislației.

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Articolul 45. Aplicarea normelor Statutului Federației cu privire la calitatea de membru al Federației
(1) Reglementările prezentului Statut, cu privire la organizațiile sindicale-membre, au efect juridic, doar asupra organizațiilor-membre constituite și afiliate la Federație până la intrarea în vigoare a modificărilor aduse art. 10 al Legii sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000, prin Legea nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
(2) Afilierea la Federație a organizațiilor sindicale poate avea loc doar după obținerea de către acesteia a statutului de persoană juridică dobândit în conformitate cu legislația în vigoare și îndeplinirea condițiilor de afiliere prevăzute de prezentul Statut.

Articolul 46. Legitimarea sindicală
(1) Dovada calității de membru de sindicat într-o organizație-membră se face cu carnetul sindical sau polița de asigurare juridică, la prezentarea căruia/căreia titularul poate beneficia de serviciile prestate de Federație pentru apărarea drepturilor individuale ale membrilor de sindicat.

Articolul 47. Adoptarea, completarea și modificarea Statutului
(1) Prezentul Statut se adoptă de către Congresul Federației.
(2) Dreptul de a modifica, completa și/sau interpreta Statutul Federației aparține Congresului.
(3) În perioadele dintre Congrese modificările, completările și interpretările pot fi făcute de către Consiliul cu 2/3 din voturile membrilor prezenți, cu aprobarea ulterioară de către Congres.
(4) Modificările şi completările Statutului se efectuează în aceeași modalitate ca și aprobarea acestuia.

Articolul 48. Acțiunea Statutului
(1) Prezentul Statut intră în vigoare la data înregistrării, conform legislației.

Statut FSCM foaie de titlu