Libertate, independență, solidaritate sindicală

Statutul Federaţiei

STATUTUL FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN COMUNICATII DIN REPUBLICA MOLDOVA (FSCM)

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art.1. Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova (în continuare – Federaţia) – este o organizaţie republicană, necomercială, care întruneşte pe principii benevole organizaţiile sindicale ale salariaţilor, pensionarilor, persoanelor care studiază la instituţiile de învăţămînt mediu profesional, superior sau postuniversitar din domeniul Comunicaţiilor din Republica Moldova, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate ale întreprinderilor, instituţiilor şi unităţilor lor.
Art.2. Federaţia este persoană juridică, are ştampilă, sigilii şi hîrtie cu sigla (antetul) ei, emblema şi alte simboluri, conturi bancare, înclusiv în valută. Federaţia este succesoare de drepturi a Sindicatului Lucrătorilor din Comunicaţii şi Informatică din Republica Moldova. Durata de funcţionarea a Federaţiei este nedeterminată. Activitatea Federaţiei se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova.
Art.3. În activitatea sa Federaţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor, alte acte normative, precum şi din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Art.4. Federaţia este independentă faţă de partidele politice organele puterii de Stat, faţă de patroni şi organizaţiile acestora, nu se supune Controlului lor. Totadată nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte vre-o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
Art.5. Relaţiile reciproce ale Federaţiei cu partenerii sociali se întemeiază în baza principiilor dialogului egal, independenţei şi democraţiei.

CAPITOLUL II
SCOPURILE FEDERAŢIEI
Art.6. Federaţia are următoarele scopuri: apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat şi familiilor lor; organizarea acţiunilor organizaţiilor-membre ale Federaţiei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor acestora; reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaţilor şi ale organizaţiilor-membre.

CAPITOLUL III
OBIECTIVELE FEDERAŢIEI
Art.7. Federaţia va acţiona pentru realizarea următoarelor obiective principale: – asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale angajaţilor, membri de
sindicat, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă;
- susţinerea de negocieri cu organele de conducere ale ministerelor şi departamentelor, cu patronii pentru încheierea contractelor colective de muncă, pentru soluţionarea oricăror probleme care sunt de competenţa acestora;
- participarea la elaborarea şi modificarea actelor normative care ţin de activitatea sindicală şi interesele sociale, profesionale şi economice ale membrilor de sindicat;
- elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei muncii şi a altor acte normative, avînd ca obiect exercitarea drepturilor profesionale, economice, sociale şi culturale ale membrilor de sindicat;
- restabilirea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate;
- acordarea asistenţei juridice organizaţiilor-membre ale Federaţiei şi tuturor celor pe care acestea le reprezintă în cauze civile, patrimoniale sau care privesc raporturile şi litigiile de muncă sub toate aspectele;
- promovarea relaţiilor de colaborare internă şi internaţională cu toate organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptăţii sociale, libertăţii şi păcii;
- conlucrarea cu toate organizaţiile, partidele şi mişcările social-politice,care luptă pentru libertatea personalităţii, egalitate şi echitate socială ale tuturor păturilor sociale, fără implicare politică;
- organizarea unui sistem propriu de deservire socială (case de odihnă, dispansere, case de ajutor reciproc etc.);
- alte scopuri ce nu contravin legislaţiei în vigoare, stabilite prin rezoluţii sau hotărîri ale congreselor, conferinţelor şi ale altor organe elective ale Federaţiei.

CAPITOLUL IV
MIJLOACE DE ACŢIUNE
Art.8. Pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor sale Federaţia va acţiona prin următoarele mijloace:
- negocierea şi concilierea încheierii de acorduri;
- interpelarea oricărui organ central de stat şi purtarea de tratative cu acesta, în cazul în care hotărîrile lui contravin sau lezează drepturile legitime sau statutare ale salariaţilor şi organizaţiilor-membre ale Federaţiei;
- sesizarea organelor de drept asupra acţiunilor organelor de stat, agenţilor economici (structuri comerciale, întreprinderi şi instituţii publice), ale altor persoane juridice şi fizice în cazurile de încălcare de către acestea a drepturilor şi libertăţilor sindicale sau profesionale;
- sesizarea organizaţiilor internaţionale atunci cînd este necesar să se organizeze acţiuni internaţionale de solidaritate întru susţinerea Federaţiei;
- sesizarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii în cazurile de afectare gravă a drepturilor membrilor de sindicat sau ale Federaţiei, precum şi de nerespectare a convenţiilor internaţionale şi rezoluţiilor adoptate de această organizaţie şi ratificate de Republica Moldova;
- sesizarea organelor, organizaţiilor şi organismelor internaţionale, în cazurile în care se încalcă drepturile şi libertăţile politice, economice, sociale, civile şi în mod deosebit, cele sindicale ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei;
- pichetarea, organizarea de întruniri, demonstraţii, greve;
- orice alte mijloace prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau convenţiile internaţionale ratificate de Republica Moldova.

CAPITOLUL V
MEMBRII FEDERAŢIEI DREPTURI, OBLIGAŢIUNI, RESPONSABILITĂŢI
Art.9. Membri ai Federaţiei pot fi organizaţiile sindicale care şi-au manifestat dorinţa în acest sens şi se obligă să respecte prezentul Statut, evitînd dubla afiliere.
Statutul organizaţiei sindicale de la întreprindere este stabilit de regulamentul cu privire la organizaţia sindicală de întreprindere şi organele ei de conducere – parte integrantă a prezentul Statut.
Organizaţia sindicală se creează în cazul cînd nu mai puţin de 5 salariaţi ai unităţii economice se vor constitui într-un sindicat.
Art.10. Afilierea la Federaţie se face pe baza unei cereri scrise, adresate Biroului Executiv al Federaţiei. La cerere se anexează decizia organului de conducere superior al organizaţiei sindicale, care a hotărît să se afilieze la Federaţie.
Art.11. Decizia de afiliere, tinîndu-se cont de obiecţiile organizaţiilor-membre, se adoptă de către Biroul Executiv al Federaţiei cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Art.12. În cazul cînd cererea a fost respincă de către Biroul Executiv, organizaţia sindicală se poate adresa Conferinţei anuale sau Congresului Federaţiei.
Art.13. Calitatea de membru al Federaţiei se pierde în caz de retragere, excludere sau lichidare a Federaţiei.
Art.14. Organizaţiile-membre se pot retrage din Federaţie, anunţînd în scris despre hotărîrea lor cu cel puţin 3 luni înainte.
Art.15. Organizaţia-membră, care întreprinde acţiuni ce vin în contradicţie cu prevederile prezentului Statut, poate fi exclusă din Federaţie.
Decizia cu privire la exludere este adoptată cu un număr de 2/3 din voturile membrilor Biroului Executiv al Federaţiei.
Organizaţia exclusă din Federaţie are dreptul de a apela la Conferinţa anuală,Congres, a căror hotărîre este definitivă.
Art.16. Organizaţia-membră, care s-a retras sau a fost exclusă din Federaţie, nu are dreptul să ceară restituirea cotizaţiilor de membru şi mijloacele băneşti depuse în scopul formării patrimoniului Federaţiei.
Art.17. Organizaţiile-membre ale Federaţiei au următoarele drepturi:
- delegarea reprezentanţilor în organele de conducere ale Federaţiei;
- retragerea şi înlocuirea reprezentanţilor;
- organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi în baza Statului Federaţiei;
- înaintarea propunerilor privind ordinea de zi a adunărilor organelor de conducere ale Federaţiei;
- solicitarea organelor de conducere ale Federaţiei, privind activitatea şi obţinerea informaţiei necesare;
- utilizarea în modul stabilit a patrimoniului Federaţiei;
- participarea la elaborarea şi discutarea actelor normative cu caracter general şi a altor documente ce afectează interesele sociale şi economice ale membrilor de sindicat;
- exprimarea liberă a opiniei proprii la toate nivelurile Federaţiei;
- înaintarea la congresele şi conferinţele organelor elective a proiectelor de documente şi a propunerilor privind activitatea Federaţiei;
- solicitarea organelor de conducere ale Federaţiei, privind apărarea drepturilor în faţa organelor puterii de stat, executive şi în instanţele judecătoreşti.
Art.18. Organizaţiile-membre ale Federaţiei au următoarele obligaţii:
- să respecte Statutul Federaţiei şi Regulamentul cu privire la organizaţia sindicală de întreprindere şi organele ei de conducere;
- să participe la activitatea Federaţiei şi a organelor de conducere a acesteia;
- să execute hotărîrile organelor de conducere ale Federaţiei;
- să se abţină de la orice manifestări împotriva acelor hotărîri ale Federaţiei cu care nu sunt de acord sau sensul cărora nu le este clar;
- să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate la adresa Federaţiei, indiferent de provenienţa lor;
- să plătească lunar cotizaţia de membru. Organizaţiile-membre, care nemotivat, timp de 3 luni, nu plătesc cotizaţiile, pot fi excluse din Federaţie;
- să informeze regulat organele de conducere ale Federaţiei despre activitatea şi hotărîrile organelor sale colegiale şi să prezinte dări de seamă statistice.
Art.19. Neonorarea obligaţiilor statutare atrage următoarele sancţiuni:
- avertismentul;
- suspendarea temporară a dreptului la vot;
- exluderea din Federaţie.
Art.20. Aplicarea sancţiunilor:
1) Organele Federaţiei abilitate să aplice sancţiuni sunt: Biroul Executiv, Conferinţa anuală, Congresul.
2) Excluderea se hotărăşte cu votul a 2/3 din numărul membrilor Biroului Executiv sau 2/3 din numărul delegaţilor participanţi la Conferinţa anuală, Congres. Se consideră exclusă organizaţia care nu respectă prezentul Statut şi după ce a fost avertizată oficial;
3) Pentru a contesta sancţiunea, organizaţia-membră poate apela la instanţa ierarhic superioară a Federaţiei.
CAPITOLUL VI
MEMBRI ASOCIAŢI
Art.21. Calitatea de membri asociaţi o pot obţine organizaţiile, sindicale care, potrivit art.9-10, respectă Statutul Federaţiei şi plătesc o contribuţie bănească în condiţiile prevăzute de protocol.
Art.22. Calitatea de membru asociat se dobîndeşte în baza unei cereri aprobate de Consiliul FSCM. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor sînt identice cu cele ale membrilor permanenţi, cu excepţia dreptului de a fi ales în organele de conducere şi/sau să aleagă aceste organe. Perioada de asociere nu poate fi mai mică de un an de zile şi poate fi prelungită, la cerere, în baza unui prosec-verbal.
Art. 23. Condiţiile asocierii, altele decît cele prevăzute în art.22, şi natura relaţiilor cu asociaţii se stabilesc în baza unui proces-verbal.
Art.24. Asocierea încetează odată cu expirarea termenului stabilit, iar în caz de retragere – după prezentarea în scris a cererii.
CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI
Organele de conducere ale Federaţiei sînt:
Congresul
Conferinţa
Consiliul
Biroul Executiv
CONGRESUL
Art.25. Congresul este organul suprem de conducere al Federaţiei. Congresul este reprezentat de delegaţi aleşi de organizaţiile-membre ale Federaţiei conform normei de reprezentare stabilită de Consiliu. La Congres participă cu drept plenipotenţiar preşedintele, vicepreşedintele (vicepreşedinţii) Federaţiei şi preşedintele Comisiei de revizie.
Congresul se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 5 ani. Decizia despre convocarea Congresului şi agenda lui de lucru este adoptată de către Consiliu cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii lucrărilor.
Convocarea Congresului extraordinar se face la cererea Biroului Executiv sau la cererea a 1/3 din organizaţiile-membre ale Federaţiei conform deciziei adoptate de Consiliu, nu mai tîrziu de 45 de zile din momentul înregistrării cererii, dar nu mai devreme de 15 zile.
Congresul este deliberativ dacă la el participă 3/4 din numărul delegaţilor. În cazul în care nu întruneşte numărul stabilit de delegaţi, Congresul va fi întrunit în următoarele 10 zile, fiind necesară prezenta a nu mai puţin de 2/3 de delegaţi cu drept de vot.
Art.26. Deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă de voturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de Statut.
Art.27. Congresul are următoarele competenţe:
- analizează activitatea Federaţiei (Consiliului Federaţiei) şi a Comisiei de Revizie, aprobă rapoartele acestora;
- analizează şi hotărăşte asupa problemelor principale ale activităţii Federaţiei pentru perioada următoare şi adoptă direcţiile strategice;
- analizează şi adoptă rezoluţii;
- adoptă declaraţii fundamentale ale Federaţiei;
- hotărăşte asupta apelurilor, contestaţiilor adresate de organizaţiile-membre ale Federaţiei;
- aprobă şi/sau modifică Statutul Federaţiei;
- adoptă hotărîri referitor la afilierea la Federaţie sau retragerea din ea;
- adoptă hotărîri privind excluderea din organele de conducere ale Federaţiei;
- hotărăşte asupra reorganizării sau suspendării activităţii Federaţiei;
- remite împuterniciri Consiliului să delegheze reprezentanţii Federaţiei în componenţa organelor de conducere ale uniunilor sindicale naţionale şi internaţionale;
- confirmă împuternicirile delegaţiilor la Congres;
- aprobă modul de organizare şi funcţionare a Congresului.
Art.28. Congresul alege:
- Consiliul Federaţiei;
- preşedintele Federaţiei;
La propunerea preşedintelui – vicepreşedintele (vicepreşedinţii) Federaţiei;
- Comisia de revizie.
Art. 29.Congresul confirmă împuternicirile membrilor Consiliului Federaţiei.
CONFERINŢA
Art.30. Conferinţa este organul colectiv de conducere al Federaţiei între congrese şi se convoacă de către Consiliul Federaţiei ori de cîte ori este nevoie.
Art.31.La conferinţă participă delegaţi desemnaţi de organizaţiile-membre ale Federaţiei conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Federaţiei. Participă cu drept de vot membrii Consiliului Federaţiei şi preşedintele Comisiei de revizie.
Art.32. Conferinţa este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din delegaţi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.
Art.33. Competenţele Conferinţei:
- examinează activitatea Consiliului Federaţiei şi a Comisiei de Revizie, organizează executarea rezoluţiilor adoptate de Congres;
- elaborează strategia Federaţiei pentru perioada ulterioară;
- aprobă cererile de afiliere la Federaţie şi deciziile despre excluderea din organele de conducere ale Federaţiei;
- stabileşte principiile privind modalităţile de acţiune ale Federaţiei în vederea realizării unităţii structurii sindicale la toate nivelurile;
- propune modificări la Statutul Federaţiei;
- organizează, după necesitate, alegeri în organele de conducere ale Federaţiei;
- elaborează poziţia Federaţiei asupra celor mai importante probleme de activitate;
- adoptă decizii referitor la apelurile şi contestările adresate Conferinţei;
- în cazuri excepţionale întroduce modificări în Statutul şi Programul de activitate ale Federaţiei, care ulterior sînt aprobate la Congres sau Conferinţă.
CONSILIUL FEDERAŢIEI
Art.34. Consiliul Federaţiei este organul care conduce întreagă activitate a Federaţiei în intervalul dintre congrese şi conferinţe.
Art.35. Consiliul Federaţiei este constituit din cîte un reprezentant al fiecărei organizaţii-membre a Federaţiei, de regulă în persoana preşedintelui sau vicepreşedintelui, decizia fiind adoptată de organizaţia-membră, pe un termen de 5 ani.
Din componenţa Consiliului Federaţiei fac parte Preşedintele şi vicepreşedinţii Federaţiei.
Art.36. Membri Consiliului pot fi rechemaţi din iniţiativa organizaţiei-membre în baza hotărîrii acesteia. În acest caz organizaţia-membră va desemna un alt reprezentant în componenţa Consiliului.
Art.37. Consiliul Federaţiei este convocat de Biroul Executiv în şedinţe ordinare de două ori pe an şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie
Convocarea Consiliului în şedinţe extraordinare poate fi iniţiată de către preşedinte sau de 2/3 a membrilor Consiliului în termen de 10 zile de la data înaintării cererii.
Consiliul este deliberativ dacă la el participă 2/3 din membrii săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.
Art.38. Competenţele Consiliului Federaţiei:
- reprezintă Federaţia în relaţiile cu organele puterii de stat, organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale;
- elaborează poziţia Federaţiei asupra problemelor care cer soluţionare urgentă;
- acţionează pentru aplicarea hotărîrilor adoptate de congrese şi conferinţe, supravegherea respectării Statutului de către organizaţiile-membre ale Federaţiei;
- decide afilierile la Federaţie;
- convoacă congrese şi conferinţe, stabileşte normele de reprezentare la ele;
- coordonează activitatea organizaţiilor-membre ale Federaţiei;
- decide, cu majoritatea simplă de voturi, oportunitatea declansării acţiunilor de protest – mitinguri, manifestări, pichetări, greve;
- examinează şi aprobă bugetul anual al Federaţiei după venituri şi cheltuieli;
- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Federaţiei şi structura aparatului ei;
- eliberează şi alege preşedintele şi vipreşedintele Federaţiei conform art.44 din prezentul Statut;
- alege membrii Biroului Executiv, coordonează activitatea lor, completează componenţa lui în caz de retragere a unor membri ai Biroului;
- analizează programele de revendicări şi de acţiuni ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei şi decide asupra modului de realizare a acestora;
- defineşte funcţiile vicepreşedintelui (vicepreşedinţilor) Federaţiei;
- elaborează proiectele de documente, instrucţiunile necesare şi regulamentele de funcţionare pentru congrese şi conferinţe;
- confirmă împuternicirile noilor membri, delegaţi în componenţa Consiliului;
- adoptă hotărîri în problemele de posedare folosire, administrare, procurare, înstrainare a patrimoniului Federaţiei;
- propune modificări la Statut.
BIROUL EXECUTIV
Art.39. Biroul Executiv este organul care decide în problemele curente ale Federaţiei, asigurînd punerea în practică a hotărîrilor organelor de conducere superioare şi informează Consiliul Federaţiei despre măsurile luate.
Art.40. Biroul Executiv este constituit din preşedinte, (vicepreşedinti), 7-9 membri.
Art.41. Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decît odată în două luni şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie.
Art.42. {edinţa Biroului Executiv este deliberativă în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.
Art.43. Competenţele Biroului Executiv:
- face investigaţii, analize documentare referitor la protecţia socială a membrilor de sindicat, concluzionează şi înaintează propuneri organelor supreme de conducere ale Federaţiei;
- supraveghează îndeplinirea hotărîrilor, rezoluţiilor congreselor, conferinţelor, respectarea prevederilor Statutului Federaţiei;
- examinează şi se pronunţă asupra proiectelor contractelor colective de muncă;
- determină strategia Federaţiei în problemele relaţiilor internaţionale;
- face propuneri pe marginea proiectelor de legi şi acte normative ce vizează drepturile şi interesele social-economice ale salariaţilor şi membrilor familiilor lor;
- examinează în conformitate cu legislaţia în vigoare litigiile dintre organizaţiile sindicale şi organele de administrare în cazul în care se lezează drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor;
- interpelează organele de administrare, dacă deciziile lor contravin legislaţiei în vigoare şi atrag după sine înrăutăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare, de trai şi de odihnă ale membrilor de sindicat;
- convoacă şedinţele în plen ale Consiliului Federaţiei;
- deleghează reprezentanţi ai Federaţiei în componenţa diverselor organe sindicale naţionale şi internaţionale;
- examinează cererile de retragere ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei în conformitate cu art.14;
- face propuneri la proiectul bugetului Federaţiei şi examinează executarea acestuia;
- anulează hotărările organizaţiilor-membre ale Federaţiei în cazul în care acestea contravin Statutului;
- stabileşte nivelul de salarizare şi stimulare a cadrelor Biroului Executiv şi activului sindical;
- examinează activitatea organelor de conducere ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei şi a colaboratorilor aparatului.
PREŞEDINTELE FEDERAŢEI
Art. 44 Preşedintele Federaţiei este ales de Congres.
Decizia despre alegerea preşedintelui se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a delegaţilor prezenţi la congres.
Eliberarea din funcţie şi alegerea preşedintelui Federaţiei se poate efectua şi de Consiliul Federaţiei în cazul circumstanţelor prevăzute de legislaţia muncii. Decizia despre eliberarea din funcţie a preşedintelui se consideră adoptată dacă pentru ea au votat 2/3 din numărul membrilor Consiliului Federaţiei. Decizia despre alegerea preşedintelui se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Consiliului.
Art. 45 Preşedintele este persoană oficială a Federaţiei învestită cu următoarele atribuţii:
- reprezintă Federaţia în relaţiile cu organele puterii şi administraţiei de stat, cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale şi cu alte organizaţii şi structuri din ţară şi de peste hotare;
- conduce şi coordonează activitatea Consiliului şi Biroul Executiv;
- reprezintă interesele patrimoniale ale Federaţiei în conformitate cu hotărîrile adoptate de organele de conducere ale Federaţiei;
- angajează personalul conform schemei de încadrare a Biroul Executiv şi legislaţiei în vigoare;
- face declaraţii din numele Federaţiei;
- administrează patrimoniul şi mijloacele financiare ale Federaţiei în limitele competenţei sale;
- înaintează propuneri referitor la alegerea şi eliberarea vicepreşedintelui (vicepreşedinţilor) Federaţiei;
- cere de la organizaţiile-membre orice informaţie necesară pentru determinarea poziţiei şi luarea de decizii;
- aprobă obligaţiunile de funcţie ale subdiviziunilor structurale ale aparatului Federaţiei, alte documente, care reglementează activitatea aparatului;
- semnează hotărîrile Congresului, Conferinţei, Consiliului, Biroului Executiv şi procesele lor verbale;
- semnează contractele colective la nivel de ramură, documentele financiare şi statistice;
- emite dispoziţii.
VICEPREŞEDINTELE (VICEPREŞEDINŢII) FEDERAŢIEI
Art.46. Vicepreşedintele (vicepreşedinţii) Federaţiei exercită împuterniciri delegate de organele de conducere ale Federaţiei şi de preşedintele Federaţiei precum şi funcţiile preşedintelui în lipsa lui.
CAPITOLUL VIII
COMISIA DE REVIZIE ŞI CONTROL
Art.47. Comisia de revizie şi control este organul de control în problemele economico-financiare, este aleasă de Congres şi este formată din:
- preşedinte;
- vicepreşedinte;
- secretar;
- 4 membri;
- 3 membri supleanţi.

Art.48. Comisia de revizie şi control are următoarele atribuţii de bază:
- verifică periodic şi ori de cîte ori se solicită activitatea financiară şi economică a Federaţiei şi a organizaţiilor-membre ale ei la toate nivelurile;
- urmăreşte şi verifică executarea bugetară şi modul în care sunt gospodărite fondurile materiale şi băneşti ale Federaţiei şi ale organizaţiilor-membre;
- verifică bilanţul contabil al Federaţiei;
- prezintă rapoarte de control în faţă Congresului, Conferinţei, Consiliului, Biroul Executiv;
- interacţionează cu comisiile de revizie şi control ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei în probleme legate de încasarea cotizaţiilor sindicale şi de reglementare a unor relaţii financiar-contabile între acestea şi Federaţie;
- verifică starea lucrărilor de secretariat.
Art.49 Comisia de revizie şi control funcţionează în bază Regulamentului, elaborat de ea şi aprobat de Congres.
Darea de seamă financiară este întocmită conform cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acces la informaţia dată are orice membru al Federaţiei.
CAPITOLUL IX
PATRIMONIUL FEDERAŢIEI ŞI COTIZAŢIILE SINDICALE
Art.50. Patrimoniul Federaţiei este compus din bunuri mobile şi imobile mijloace financiare care se formează din cotizaţiile sindicale, donaţii benevole, venituri din chirie (arenda), venituri de la activitatea economică internă şi externă, editorială defalcările din veniturile întreprinderilor, organizaţiilor create, din alte încasări legale.
Art.51. Sindicatul în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare, poate să efectueze activităţi economice şi de antreprenoriat, să creeze şi să participe la crearea băncilor, companiilor de asigurare, întreprinderilor şi organizaţiilor în modul stabilit de Legea sindicatelor şi alte acte normative în vigoare.
Art.52 Federaţia posedă şi administrează patrimoniul său, care este indivizibil.
Art.53 Patrimoniul organizaţiilor-membre, în afara celui ce aparţine societăţilor comerciale la care Federaţia este asociată, constituie parte componenţă de organizaţiile-membre în corespundere cu regulamentul aprobat în acest scop de către Consiliul Federaţiei.
Art.54. Mijloacele financiare sunt utilizate pentru realizarea scopurilor Statutate, desfăşurării activităţilor culturale de masă, sportive, organizatorice, acordării ajutorului material. Se interzice de a fi folosită vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, sau persoană fizică.
Art.55 Cotizaţiile lunare se stabilesc pentru membrii organizaţiilor sindicale în mărime de 1% din salariul lunar şi alte categorii de salarizare.
Organizaţiile sindicale dispun de 50 la suta din suma de cotizaţii, celelalte 50 la suta sunt transferate Federaţiei pentru desfăşurarea activităţii conform prevederilor Statutului.
CAPITOLUL X
SISTAREA ACTIVITĂŢII FEDERAŢIEI
Art.56 Activitatea Federaţiei poate fi sistată prin decizia congresului.
Decizia congresului privind lichidarea sau reorganizarea Federaţiei se consideră adoptată, dacă pentru ea au votat nu mai puţin de 2/3 din numărul delegaţilor participanţi la votare cu condiţia cvorumului. În cazul adoptării deciziei privind lichidarea Federaţiei, congresul numeşte comisia de lichidare, care pregăteşte documentele referitor la împărţirea, transmiterea sau, după consecinţe, lichidarea patrimoniului Federaţiei conform recomandărilor congresului şi legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE
Art.57 Prezentul statut intră în vigoare de la data înregistrării lui în conformitate cu legea.
Art.58 Federaţia are dreptul de a elabora regulamente de uz intern, de a alege liber reprezentanţii săi, de a efectua activităţi de antreprenoriat, deasemenea de a elabora programe proprii de acţiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.59 Federaţia editează buletinul informativ “Comunicaţii”.
Art.60 Dreptul comentării generale a prevederilor prezentului statut, precum şi a unor articole aparte aparţine în exclusivitate organelor de conducere a Federaţiei.