Libertate, independență, solidaritate sindicală

Biroul Executiv al FSCM

Iurcu Elizaveta – preşedinte
Gorița Sergiu – vicepreședinte
Cojocaru Nona – vicepreședinte
Hasnas Artur – membru
Nemerenco Elena – membru
Bașchir Svetlana – membru
Ursachi Alexandru – membru
Narolschi Vergil – membru
Chirica Valeriu – membru
Guzun Anatol – membru

Biroul Executiv al FSCM este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele Consiliului Federației și este constituit de către Consiliul Federației. 

Biroul Executiv este constituit din preşedinte, vicepreşedinți, 7 membri.
Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decît odată în două luni şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie.
Şedinţa Biroului Executiv este deliberativă în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.

Competenţele Biroului Executiv:

► distribuie funcțiile între membrii săi, în dependență de direcțiile prioritare de activitate ale Federației, stabilite de Congres și Consiliu;
► decide referitor la suspendarea, excluderea organizației sindicale-membre;
► desemnează reprezentanți ai Federației în componența organelor sindicale naționale și internaționale;
► face propuneri la proiectul bugetului Federației și examinează executarea acestuia;
►convoacă ședințele Consiliului Federației;
► asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului, precum și a propriilor hotărâri;
► adoptă hotărâri privind motivarea membrilor de sindicat, activului sindical;
► adoptă hotărâri privind declanșarea sau încetarea acțiunilor de protest;
► constituie comisia de Tineret și Femei, aprobă regulamentele  lor și asigură coordonarea activității acestora;
► prezintă opnina consultativă în cazurile statuate de art. 87 al. (3) din Codul muncii;
► exercită alte atribuții delegate de Congres și/sau Consiliul Federației.

 

MEMBRII COMISIEI DE REVIZIE

Silvia Gorita – preşedinte
Eugenia Cojuhari – membru
Aliona Babii – membru

Membrii suplianți

Elena Nemerenco
Alexandru Ragulin