Libertate, independență, solidaritate sindicală

Biroul executiv

Iurcu Elizaveta – preşedinte
Pîrgaru Ion – membru
Gorița Sergiu – membru
Hasnas Artur – membru
Golban Ana – membru
Șveț Jana – membru
Bașchir Svetlana – membru
Ursachi Alexandru – membru
Frecăuţan Vera – membru
Narolschi Vergil – membru
Cojocaru Nona – membru
Bolgaru Petru – membru
Chirica Valeriu – membru
Harea Violeta – membru
Gorgos Galina – membru

MEMBRII SUPLIANŢI AI BIROULUI EXECUTIV

Eladi Asea
Crihan Igor

Biroul Executiv este organul care decide în problemele curente ale Federaţiei, asigurînd punerea în practică a hotărîrilor organelor de conducere superioare şi informează Consiliul Federaţiei despre măsurile luate.
Biroul Executiv este constituit din preşedinte, vicepreşedinte, 11 membri.
Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decît odată în două luni şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie.
Şedinţa Biroului Executiv este deliberativă în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi.
Competenţele Biroului Executiv:
► face investigaţii, analize documentare referitor la protecţia socială a membrilor de sindicat,
concluzionează şi înaintează propuneri organelor supreme de conducere ale Federaţiei;
► supraveghează îndeplinirea hotărîrilor, rezoluţiilor congreselor, conferinţelor, respectarea prevederilor Statutului Federaţiei;
► examinează şi se pronunţă asupra proiectelor contractelor colective de muncă;
► determină strategia Federaţiei în problemele relaţiilor internaţionale;
► face propuneri pe marginea proiectelor de legi şi acte normative ce vizează drepturile şi interesele social-economice ale salariaţilor şi membrilor familiilor lor;
► examinează în conformitate cu legislaţia în vigoare litigiile dintre organizaţiile sindicale şi organele de administrare în cazul în care se lezează drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor;
► interpelează organele de administrare, dacă deciziile lor contravin legislaţiei în vigoare şi atrag după sine înrăutăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare, de trai şi de odihnă ale membrilor de sindicat;
► convoacă şedinţele în plen ale Consiliului Federaţiei;
► deleghează reprezentanţi ai Federaţiei în componenţa diverselor organe sindicale naţionale şi internaţionale;
► examinează cererile de retragere ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei ;
► face propuneri la proiectul bugetului Federaţiei şi examinează executarea acestuia;
► anulează hotărările organizaţiilor-membre ale Federaţiei în cazul în care acestea contravin Statutului;
► stabileşte nivelul de salarizare şi stimulare a cadrelor Biroului Executiv şi activului sindical;
► examinează activitatea organelor de conducere ale organizaţiilor-membre ale Federaţiei şi a colaboratorilor aparatului.

MEMBRII COMISIEI DE REVIZIE

Natalia Surdu – preşedinte
Maria Andreeva – membru
Lina Chirita – membru
Sergiu Negritu – membru
Silvia Gorita – membru
Anatolie Guzun – membru

Membrii suplianți

Aliona Babii
Talmazan Emilia