Libertate, independență, solidaritate sindicală

Statutul federatiei

STATUTUL FEDERATIEI SINDICATELOR DIN COMUNICATII DIN REPUBLICA MOLDOVA (FSCRM)

m.Chisinau,1998
str.31 August,129

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art.1. Federatia Sindicatelor din Comunicatii din Republica Moldova (in continuare – Federatia) – este o organizatie republicana, necomerciala, care intruneste pe principii benevole organizatiile sindicale ale salariatilor, pensionarilor, persoanelor care studiaza la institutiile de invatamint mediu profesional, superior sau postuniversitar din domeniul Comunicatiilor din Republica Moldova, indiferent de formele organizatorico-juridice si de proprietate ale intreprinderilor, institutiilor si unitatilor lor.
Art.2. Federatia este persoana juridica, are stampila, sigilii si hirtie cu sigla (antetul) ei, emblema si alte simboluri, conturi bancare, inclusiv in valuta. Federatia este succesoare de drepturi a Sindicatului Lucratorilor din Comunicatii si Informatica din Republica Moldova. Durata de functionarea a Federatiei este nedeterminata. Activitatea Federatiei se extinde asupra intregului teritoriu al Republicii Moldova.
Art.3. In activitatea sa Federatia se calauzeste de Constitutia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor, alte acte normative, precum si din actele internationale la care Republica Moldova este parte.
Art.4. Federatia este independenta fata de partidele politice organele puterii de Stat, fata de patroni si organizatiile acestora, nu se supune Controlului lor. Totadata nu sustine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o functie in cadrul autoritatilor publice si nu foloseste vre-o parte din venit sau proprietate pentru finantarea acestora.
Art.5. Relatiile reciproce ale Federatiei cu partenerii sociali se intemeiaza in baza principiilor dialogului egal, independentei si democratiei.

CAPITOLUL II
SCOPURILE FEDERATIEI

Art.6. Federatia are urmatoarele scopuri: apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat si familiilor lor; organizarea actiunilor organizatiilor-membre ale Federatiei pentru apararea drepturilor si libertatilor acestora; reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale salariatilor si ale organizatiilor-membre.

CAPITOLUL III
OBIECTIVELE FEDERATIE
I

Art.7. Federatia va actiona pentru realizarea urmatoarelor obiective principale: – asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale angajatilor, membri de
sindicat, prevazute de legislatia in vigoare si contractele colective de munca;
- sustinerea de negocieri cu organele de conducere ale ministerelor si departamentelor, cu patronii pentru incheierea contractelor colective de munca, pentru solutionarea oricaror probleme care sunt de competenta acestora;
- participarea la elaborarea si modificarea actelor normative care tin de activitatea sindicala si interesele sociale, profesionale si economice ale membrilor de sindicat;
- elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea legislatiei muncii si a altor acte normative, avind ca obiect exercitarea drepturilor profesionale, economice, sociale si culturale ale membrilor de sindicat;
- restabilirea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat in toate cazurile in care se constata ca acestea au fost incalcate;
- acordarea asistentei juridice organizatiilor-membre ale Federatiei si tuturor celor pe care acestea le reprezinta in cauze civile, patrimoniale sau care privesc raporturile si litigiile de munca sub toate aspectele;
- promovarea relatiilor de colaborare interna si internationala cu toate organizatiile sindicale nationale si internationale devotate aspiratiilor democratice, dreptatii sociale, libertatii si pacii;
- conlucrarea cu toate organizatiile, partidele si miscarile social-politice,care lupta pentru libertatea personalitatii, egalitate si echitate sociala ale tuturor paturilor sociale, fara implicare politica;
- organizarea unui sistem propriu de deservire sociala (case de odihna, dispansere, case de ajutor reciproc etc.);
- alte scopuri ce nu contravin legislatiei in vigoare, stabilite prin rezolutii sau hotariri ale congreselor, conferintelor si ale altor organe elective ale Federatiei.

CAPITOLUL IV
MIJLOACE DE ACTIUNE

Art.8. Pentru infaptuirea scopurilor si obiectivelor sale Federatia va actiona prin urmatoarele mijloace:
- negocierea si concilierea incheierii de acorduri;
- interpelarea oricarui organ central de stat si purtarea de tratative cu acesta, in cazul in care hotaririle lui contravin sau lezeaza drepturile legitime sau statutare ale salariatilor si organizatiilor-membre ale Federatiei;
- sesizarea organelor de drept asupra actiunilor organelor de stat, agentilor economici (structuri comerciale, intreprinderi si institutii publice), ale altor persoane juridice si fizice in cazurile de incalcare de catre acestea a drepturilor si libertatilor sindicale sau profesionale;
- sesizarea organizatiilor internationale atunci cind este necesar sa se organizeze actiuni internationale de solidaritate intru sustinerea Federatiei;
- sesizarea Organizatiei Internationale a Muncii in cazurile de afectare grava a drepturilor membrilor de sindicat sau ale Federatiei, precum si de nerespectare a conventiilor internationale si rezolutiilor adoptate de aceasta organizatie si ratificate de Republica Moldova;
- sesizarea organelor, organizatiilor si organismelor internationale, in cazurile in care se incalca drepturile si libertatile politice, economice, sociale, civile si in mod deosebit, cele sindicale ale organizatiilor-membre ale Federatiei;
- pichetarea, organizarea de intruniri, demonstratii, greve;
- orice alte mijloace prevazute de legislatia Republicii Moldova sau conventiile internationale ratificate de Republica Moldova.

CAPITOLUL V
MEMBRII FEDERATIEI DREPTURI, OBLIGATIUNI, RESPONSABILITATI

Art.9. Membri ai Federatiei pot fi organizatiile sindicale care si-au manifestat dorinta in acest sens si se obliga sa respecte prezentul Statut, evitind dubla afiliere.
Statutul organizatiei sindicale de la intreprindere este stabilit de regulamentul cu privire la organizatia sindicala de intreprindere si organele ei de conducere – parte integranta a prezentul Statut.
Organizatia sindicala se creeaza in cazul cind nu mai putin de 5 salariati ai unitatii economice se vor constitui intr-un sindicat.
Art.10. Afilierea la Federatie se face pe baza unei cereri scrise, adresate Biroului Executiv al Federatiei. La cerere se anexeaza decizia organului de conducere superior al organizatiei sindicale, care a hotarit sa se afilieze la Federatie.
Art.11. Decizia de afiliere, tinindu-se cont de obiectiile organizatiilor-membre, se adopta de catre Biroul Executiv al Federatiei cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti.
Art.12. In cazul cind cererea a fost respinca de catre Biroul Executiv, organizatia sindicala se poate adresa Conferintei anuale sau Congresului Federatiei.
Art.13. Calitatea de membru al Federatiei se pierde in caz de retragere, excludere sau lichidare a Federatiei.
Art.14. Organizatiile-membre se pot retrage din Federatie, anuntind in scris despre hotarirea lor cu cel putin 3 luni inainte.
Art.15. Organizatia-membra, care intreprinde actiuni ce vin in contradictie cu prevederile prezentului Statut, poate fi exclusa din Federatie.
Decizia cu privire la exludere este adoptata cu un numar de 2/3 din voturile membrilor Biroului Executiv al Federatiei.
Organizatia exclusa din Federatie are dreptul de a apela la Conferinta anuala,Congres, a caror hotarire este definitiva.
Art.16. Organizatia-membra, care s-a retras sau a fost exclusa din Federatie, nu are dreptul sa ceara restituirea cotizatiilor de membru si mijloacele banesti depuse in scopul formarii patrimoniului Federatiei.
Art.17. Organizatiile-membre ale Federatiei au urmatoarele drepturi:
- delegarea reprezentantilor in organele de conducere ale Federatiei;
- retragerea si inlocuirea reprezentantilor;
- organizarea si desfasurarea intregii activitati in baza Statului Federatiei;
- inaintarea propunerilor privind ordinea de zi a adunarilor organelor de conducere ale Federatiei;
- solicitarea organelor de conducere ale Federatiei, privind activitatea si obtinerea informatiei necesare;
- utilizarea in modul stabilit a patrimoniului Federatiei;
- participarea la elaborarea si discutarea actelor normative cu caracter general si a altor documente ce afecteaza interesele sociale si economice ale membrilor de sindicat;
- exprimarea libera a opiniei proprii la toate nivelurile Federatiei;
- inaintarea la congresele si conferintele organelor elective a proiectelor de documente si a propunerilor privind activitatea Federatiei;
- solicitarea organelor de conducere ale Federatiei, privind apararea drepturilor in fata organelor puterii de stat, executive si in instantele judecatoresti.
Art.18. Organizatiile-membre ale Federatiei au urmatoarele obligatii:
- sa respecte Statutul Federatiei si Regulamentul cu privire la organizatia sindicala de intreprindere si organele ei de conducere;
- sa participe la activitatea Federatiei si a organelor de conducere a acesteia;
- sa execute hotaririle organelor de conducere ale Federatiei;
- sa se abtina de la orice manifestari impotriva acelor hotariri ale Federatiei cu care nu sunt de acord sau sensul carora nu le este clar;
- sa actioneze impotriva atacurilor nejustificate la adresa Federatiei, indiferent de provenienta lor;
- sa plateasca lunar cotizatia de membru. Organizatiile-membre, care nemotivat, timp de 3 luni, nu platesc cotizatiile, pot fi excluse din Federatie;
- sa informeze regulat organele de conducere ale Federatiei despre activitatea si hotaririle organelor sale colegiale si sa prezinte dari de seama statistice.
Art.19. Neonorarea obligatiilor statutare atrage urmatoarele sanctiuni:
- avertismentul;
- suspendarea temporara a dreptului la vot;
- exluderea din Federatie.
Art.20. Aplicarea sanctiunilor:
1) Organele Federatiei abilitate sa aplice sanctiuni sunt: Biroul Executiv, Conferinta anuala, Congresul.
2) Excluderea se hotaraste cu votul a 2/3 din numarul membrilor Biroului Executiv sau 2/3 din numarul delegatilor participanti la Conferinta anuala, Congres. Se considera exclusa organizatia care nu respecta prezentul Statut si dupa ce a fost avertizata oficial;
3) Pentru a contesta sanctiunea, organizatia-membra poate apela la instanta ierarhic superioara a Federatiei.

CAPITOLUL VI
MEMBRI ASOCIATI

Art.21. Calitatea de membri asociati o pot obtine organizatiile, sindicale care, potrivit art.9-10, respecta Statutul Federatiei si platesc o contributie baneasca in conditiile prevazute de protocol.
Art.22. Calitatea de membru asociat se dobindeste in baza unei cereri aprobate de Consiliul FSCM. Drepturile si obligatiile asociatilor sint identice cu cele ale membrilor permanenti, cu exceptia dreptului de a fi ales in organele de conducere si/sau sa aleaga aceste organe. Perioada de asociere nu poate fi mai mica de un an de zile si poate fi prelungita, la cerere, in baza unui prosec-verbal.
Art. 23. Conditiile asocierii, altele decit cele prevazute in art.22, si natura relatiilor cu asociatii se stabilesc in baza unui proces-verbal.
Art.24. Asocierea inceteaza odata cu expirarea termenului stabilit, iar in caz de retragere – dupa prezentarea in scris a cererii.

CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERATIEI

Organele de conducere ale Federatiei sint:
Congresul
Conferinta
Consiliul
Biroul Executiv
CONGRESUL
Art.25. Congresul este organul suprem de conducere al Federatiei. Congresul este reprezentat de delegati alesi de organizatiile-membre ale Federatiei conform normei de reprezentare stabilita de Consiliu. La Congres participa cu drept plenipotentiar presedintele, vicepresedintele (vicepresedintii) Federatiei si presedintele Comisiei de revizie.
Congresul se intruneste in sedinte ordinare o data la 5 ani. Decizia despre convocarea Congresului si agenda lui de lucru este adoptata de catre Consiliu cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii lucrarilor.
Convocarea Congresului extraordinar se face la cererea Biroului Executiv sau la cererea a 1/3 din organizatiile-membre ale Federatiei conform deciziei adoptate de Consiliu, nu mai tirziu de 45 de zile din momentul inregistrarii cererii, dar nu mai devreme de 15 zile.
Congresul este deliberativ daca la el participa 3/4 din numarul delegatilor. In cazul in care nu intruneste numarul stabilit de delegati, Congresul va fi intrunit in urmatoarele 10 zile, fiind necesara prezenta a nu mai putin de 2/3 de delegati cu drept de vot.
Art.26. Deciziile sunt adoptate cu majoritatea simpla de voturi, cu exceptia cazurilor prevazute de Statut.
Art.27. Congresul are urmatoarele competente:
- analizeaza activitatea Federatiei (Consiliului Federatiei) si a Comisiei de Revizie, aproba rapoartele acestora;
- analizeaza si hotaraste asupa problemelor principale ale activitatii Federatiei pentru perioada urmatoare si adopta directiile strategice;
- analizeaza si adopta rezolutii;
- adopta declaratii fundamentale ale Federatiei;
- hotaraste asupta apelurilor, contestatiilor adresate de organizatiile-membre ale Federatiei;
- aproba si/sau modifica Statutul Federatiei;
- adopta hotariri referitor la afilierea la Federatie sau retragerea din ea;
- adopta hotariri privind excluderea din organele de conducere ale Federatiei;
- hotaraste asupra reorganizarii sau suspendarii activitatii Federatiei;
- remite imputerniciri Consiliului sa delegheze reprezentantii Federatiei in componenta organelor de conducere ale uniunilor sindicale nationale si internationale;
- confirma imputernicirile delegatiilor la Congres;
- aproba modul de organizare si functionare a Congresului.
Art.28. Congresul alege:
- Consiliul Federatiei;
- presedintele Federatiei;
La propunerea presedintelui – vicepresedintele (vicepresedintii) Federatiei;
- Comisia de revizie.
Art. 29.Congresul confirma imputernicirile membrilor Consiliului Federatiei.
CONFERINTA
Art.30. Conferinta este organul colectiv de conducere al Federatiei intre congrese si se convoaca de catre Consiliul Federatiei ori de cite ori este nevoie.
Art.31.La conferinta participa delegati desemnati de organizatiile-membre ale Federatiei conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Federatiei. Participa cu drept de vot membrii Consiliului Federatiei si presedintele Comisiei de revizie.
Art.32. Conferinta este statutar intrunita in prezenta a 2/3 din delegati. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simpla de voturi.
Art.33. Competentele Conferintei:
- examineaza activitatea Consiliului Federatiei si a Comisiei de Revizie, organizeaza executarea rezolutiilor adoptate de Congres;
- elaboreaza strategia Federatiei pentru perioada ulterioara;
- aproba cererile de afiliere la Federatie si deciziile despre excluderea din organele de conducere ale Federatiei;
- stabileste principiile privind modalitatile de actiune ale Federatiei in vederea realizarii unitatii structurii sindicale la toate nivelurile;
- propune modificari la Statutul Federatiei;
- organizeaza, dupa necesitate, alegeri in organele de conducere ale Federatiei;
- elaboreaza pozitia Federatiei asupra celor mai importante probleme de activitate;
- adopta decizii referitor la apelurile si contestarile adresate Conferintei;
- in cazuri exceptionale introduce modificari in Statutul si Programul de activitate ale Federatiei, care ulterior sint aprobate la Congres sau Conferinta.
CONSILIUL FEDERATIEI
Art.34. Consiliul Federatiei este organul care conduce intreaga activitate a Federatiei in intervalul dintre congrese si conferinte.
Art.35. Consiliul Federatiei este constituit din cite un reprezentant al fiecarei organizatii-membre a Federatiei, de regula in persoana presedintelui sau vicepresedintelui, decizia fiind adoptata de organizatia-membra, pe un termen de 5 ani.
Din componenta Consiliului Federatiei fac parte Presedintele si vicepresedintii Federatiei.
Art.36. Membri Consiliului pot fi rechemati din initiativa organizatiei-membre in baza hotaririi acesteia. In acest caz organizatia-membra va desemna un alt reprezentant in componenta Consiliului.
Art.37. Consiliul Federatiei este convocat de Biroul Executiv in sedinte ordinare de doua ori pe an si in sedinte extraordinare ori de cite ori este nevoie
Convocarea Consiliului in sedinte extraordinare poate fi initiata de catre presedinte sau de 2/3 a membrilor Consiliului in termen de 10 zile de la data inaintarii cererii.
Consiliul este deliberativ daca la el participa 2/3 din membrii sai. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simpla de voturi.
Art.38. Competentele Consiliului Federatiei:
- reprezinta Federatia in relatiile cu organele puterii de stat, organizatiile sindicale nationale si internationale;
- elaboreaza pozitia Federatiei asupra problemelor care cer solutionare urgenta;
- actioneaza pentru aplicarea hotaririlor adoptate de congrese si conferinte, supravegherea respectarii Statutului de catre organizatiile-membre ale Federatiei;
- decide afilierile la Federatie;
- convoaca congrese si conferinte, stabileste normele de reprezentare la ele;
- coordoneaza activitatea organizatiilor-membre ale Federatiei;
- decide, cu majoritatea simpla de voturi, oportunitatea declansarii actiunilor de protest – mitinguri, manifestari, pichetari, greve;
- examineaza si aproba bugetul anual al Federatiei dupa venituri si cheltuieli;
- aproba regulamentul de organizare si functionare a Federatiei si structura aparatului ei;
- elibereaza si alege presedintele si vipresedintele Federatiei conform art.44 din prezentul Statut;
- alege membrii Biroului Executiv, coordoneaza activitatea lor, completeaza componenta lui in caz de retragere a unor membri ai Biroului;
- analizeaza programele de revendicari si de actiuni ale organizatiilor-membre ale Federatiei si decide asupra modului de realizare a acestora;
- defineste functiile vicepresedintelui (vicepresedintilor) Federatiei;
- elaboreaza proiectele de documente, instructiunile necesare si regulamentele de functionare pentru congrese si conferinte;
- confirma imputernicirile noilor membri, delegati in componenta Consiliului;
- adopta hotariri in problemele de posedare folosire, administrare, procurare, instrainare a patrimoniului Federatiei;
- propune modificari la Statut.
BIROUL EXECUTIV
Art.39. Biroul Executiv este organul care decide in problemele curente ale Federatiei, asigurind punerea in practica a hotaririlor organelor de conducere superioare si informeaza Consiliul Federatiei despre masurile luate.
Art.40. Biroul Executiv este constituit din presedinte, (vicepresedinti), 7-9 membri.
Art.41. Biroul Executiv se intruneste in sedinte ordinare nu mai rar decit odata in doua luni si in sedinte extraordinare ori de cite ori este nevoie.
Art.42. {edinta Biroului Executiv este deliberativa in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Deciziile sunt adoptate cu majoritate simpla de voturi.
Art.43. Competentele Biroului Executiv:
- face investigatii, analize documentare referitor la protectia sociala a membrilor de sindicat, concluzioneaza si inainteaza propuneri organelor supreme de conducere ale Federatiei;
- supravegheaza indeplinirea hotaririlor, rezolutiilor congreselor, conferintelor, respectarea prevederilor Statutului Federatiei;
- examineaza si se pronunta asupra proiectelor contractelor colective de munca;
- determina strategia Federatiei in problemele relatiilor internationale;
- face propuneri pe marginea proiectelor de legi si acte normative ce vizeaza drepturile si interesele social-economice ale salariatilor si membrilor familiilor lor;
- examineaza in conformitate cu legislatia in vigoare litigiile dintre organizatiile sindicale si organele de administrare in cazul in care se lezeaza drepturile si interesele legitime ale angajatilor;
- interpeleaza organele de administrare, daca deciziile lor contravin legislatiei in vigoare si atrag dupa sine inrautatirea conditiilor de munca si salarizare, de trai si de odihna ale membrilor de sindicat;
- convoaca sedintele in plen ale Consiliului Federatiei;
- delegheaza reprezentanti ai Federatiei in componenta diverselor organe sindicale nationale si internationale;
- examineaza cererile de retragere ale organizatiilor-membre ale Federatiei in conformitate cu art.14;
- face propuneri la proiectul bugetului Federatiei si examineaza executarea acestuia;
- anuleaza hotararile organizatiilor-membre ale Federatiei in cazul in care acestea contravin Statutului;
- stabileste nivelul de salarizare si stimulare a cadrelor Biroului Executiv si activului sindical;
- examineaza activitatea organelor de conducere ale organizatiilor-membre ale Federatiei si a colaboratorilor aparatului.
PRESEDINTELE FEDERATEI
Art. 44 Presedintele Federatiei este ales de Congres.
Decizia despre alegerea presedintelui se adopta cu majoritatea simpla de voturi a delegatilor prezenti la congres.
Eliberarea din functie si alegerea presedintelui Federatiei se poate efectua si de Consiliul Federatiei in cazul circumstantelor prevazute de legislatia muncii. Decizia despre eliberarea din functie a presedintelui se considera adoptata daca pentru ea au votat 2/3 din numarul membrilor Consiliului Federatiei. Decizia despre alegerea presedintelui se adopta cu majoritatea simpla de voturi a membrilor Consiliului.
Art. 45 Presedintele este persoana oficiala a Federatiei investita cu urmatoarele atributii:
- reprezinta Federatia in relatiile cu organele puterii si administratiei de stat, cu organizatiile sindicale nationale si internationale si cu alte organizatii si structuri din tara si de peste hotare;
- conduce si coordoneaza activitatea Consiliului si Biroul Executiv;
- reprezinta interesele patrimoniale ale Federatiei in conformitate cu hotaririle adoptate de organele de conducere ale Federatiei;
- angajeaza personalul conform schemei de incadrare a Biroul Executiv si legislatiei in vigoare;
- face declaratii din numele Federatiei;
- administreaza patrimoniul si mijloacele financiare ale Federatiei in limitele competentei sale;
- inainteaza propuneri referitor la alegerea si eliberarea vicepresedintelui (vicepresedintilor) Federatiei;
- cere de la organizatiile-membre orice informatie necesara pentru determinarea pozitiei si luarea de decizii;
- aproba obligatiunile de functie ale subdiviziunilor structurale ale aparatului Federatiei, alte documente, care reglementeaza activitatea aparatului;
- semneaza hotaririle Congresului, Conferintei, Consiliului, Biroului Executiv si procesele lor verbale;
- semneaza contractele colective la nivel de ramura, documentele financiare si statistice;
- emite dispozitii.
VICEPRESEDINTELE (VICEPRESEDINTII) FEDERATIEI
Art.46. Vicepresedintele (vicepresedintii) Federatiei exercita imputerniciri delegate de organele de conducere ale Federatiei si de presedintele Federatiei precum si functiile presedintelui in lipsa lui.

CAPITOLUL VIII
COMISIA DE REVIZIE SI CONTROL

Art.47. Comisia de revizie si control este organul de control in problemele economico-financiare, este aleasa de Congres si este formata din:
- presedinte;
- vicepresedinte;
- secretar;
- 4 membri;
- 3 membri supleanti. Art.48. Comisia de revizie si control are urmatoarele atributii de baza:
- verifica periodic si ori de cite ori se solicita activitatea financiara si economica a Federatiei si a organizatiilor-membre ale ei la toate nivelurile;
- urmareste si verifica executarea bugetara si modul in care sunt gospodarite fondurile materiale si banesti ale Federatiei si ale organizatiilor-membre;
- verifica bilantul contabil al Federatiei;
- prezinta rapoarte de control in fata Congresului, Conferintei, Consiliului, Biroul Executiv;
- interactioneaza cu comisiile de revizie si control ale organizatiilor-membre ale Federatiei in probleme legate de incasarea cotizatiilor sindicale si de reglementare a unor relatii financiar-contabile intre acestea si Federatie;
- verifica starea lucrarilor de secretariat.
Art.49 Comisia de revizie si control functioneaza in baza Regulamentului, elaborat de ea si aprobat de Congres.
Darea de seama financiara este intocmita conform cerintelor legislatiei in vigoare. Acces la informatia data are orice membru al Federatiei.

CAPITOLUL IX
PATRIMONIUL FEDERATIEI SI COTIZATIILE SINDICALE

Art.50. Patrimoniul Federatiei este compus din bunuri mobile si imobile mijloace financiare care se formeaza din cotizatiile sindicale, donatii benevole, venituri din chirie (arenda), venituri de la activitatea economica interna si externa, editoriala defalcarile din veniturile intreprinderilor, organizatiilor create, din alte incasari legale.
Art.51. Sindicatul in scopul indeplinirii sarcinilor statutare, poate sa efectueze activitati economice si de antreprenoriat, sa creeze si sa participe la crearea bancilor, companiilor de asigurare, intreprinderilor si organizatiilor in modul stabilit de Legea sindicatelor si alte acte normative in vigoare.
Art.52 Federatia poseda si administreaza patrimoniul sau, care este indivizibil.
Art.53 Patrimoniul organizatiilor-membre, in afara celui ce apartine societatilor comerciale la care Federatia este asociata, constituie parte componenta de organizatiile-membre in corespundere cu regulamentul aprobat in acest scop de catre Consiliul Federatiei.
Art.54. Mijloacele financiare sunt utilizate pentru realizarea scopurilor Statutate, desfasurarii activitatilor culturale de masa, sportive, organizatorice, acordarii ajutorului material. Se interzice de a fi folosita vreo parte din proprietate sau din venit in interesele vreunui membru al organizatiei, sau persoana fizica.
Art.55 Cotizatiile lunare se stabilesc pentru membrii organizatiilor sindicale in marime de 1% din salariul lunar si alte categorii de salarizare.
Organizatiile sindicale dispun de 50 la suta din suma de cotizatii, celelalte 50 la suta sunt transferate Federatiei pentru desfasurarea activitatii conform prevederilor Statutului.

CAPITOLUL X
SISTAREA ACTIVITATII FEDERATIEI

Art.56 Activitatea Federatiei poate fi sistata prin decizia congresului.
Decizia congresului privind lichidarea sau reorganizarea Federatiei se considera adoptata, daca pentru ea au votat nu mai putin de 2/3 din numarul delegatilor participanti la votare cu conditia cvorumului. In cazul adoptarii deciziei privind lichidarea Federatiei, congresul numeste comisia de lichidare, care pregateste documentele referitor la impartirea, transmiterea sau, dupa consecinte, lichidarea patrimoniului Federatiei conform recomandarilor congresului si legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL XI
DISPOZITII FINALE

Art.57 Prezentul statut intra in vigoare de la data inregistrarii lui in conformitate cu legea.
Art.58 Federatia are dreptul de a elabora regulamente de uz intern, de a alege liber reprezentantii sai, de a efectua activitati de antreprenoriat, deasemenea de a elabora programe proprii de actiune, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art.59 Federatia editeaza buletinul informativ “Comunicatii”.
Art.60 Dreptul comentarii generale a prevederilor prezentului statut, precum si a unor articole aparte apartine in exclusivitate organelor de conducere a Federatiei.