Libertate, independență, solidaritate sindicală

Arhive zilnice

Care este diferenţa dintre transfer şi permutare?

D-na Tatiana, angajată a C.P. Hînceşti

Care este diferenţa dintre transfer şi permutare ?

Rs.: În conformitate cu prevederile art. 74 din Codul muncii al RM ,,transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu modificarea contractului individual de muncă conform art.68 din Codul muncii al RM, precum şi angajarea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor.

Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză acest transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x) din Codul muncii al RM. În cazul în care un loc de muncă corespunzător lipseşte, contractul individual de muncă va fi desfăcut în temeiul art.86 alin.(1) lit.d) din Codul muncii al RM.

În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă conform art.68 din Codul muncii al RM, în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.

Nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul salariatului permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă subdiviziune a unităţii situată în aceeaşi localitate, însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori agregat în limitele specialităţii, calificării sau funcţiei specificate în contractul individual de muncă. În caz de permutare, angajatorul emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare”.

Termen de retragere a cererii de demisie

D-l Ion, angajat a Î.S. ,,CRIS Registru”

,,Am scris cerere de demisie iar peste trei zile m-am răzgîndit şi vreau să o retrag… în ce termen pot să retrag cererea de demisie ?”

Rs.: Potrivit art. 85 alin. (4) din Codul muncii al RM ,, salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă cererea de demisie sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima, pînă la expirarea următoarelor termene:

  • 14 zile calendaristice, care se calculează din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie (art. 85 alin. (1) din Codul muncii al RM);

  • pînă la expirarea termenului indicat în cererea de demisie depusă şi înregistrată, (în cazul dreptului la demisiei în termen redus). Salariatul va beneficia de dreptul la demisie în termen redus în următoarele cazuri: în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de invaliditate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului invalid, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul fiind obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cerere. Totodată, salariatul trebuie să prezinte documentul respectiv ce confirmă dreptul la demisie în termen redus (art. 85 alin. (1) din Codul muncii al RM);

  • o lună de zile, care se calculează din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea de demisie, în cazul conducătorului unităţii, adjuncţii lui şi a contabilului şef.

Dacă, după expirarea termenelor indicate mai sus, salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.

Cine poate beneficia de concediul de maternitate?

D-l Victor, angajat al S.A ,,Moldtelecom”

,,Cine poate beneficia de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului ?”

Rs.: Concediul de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut se poate acorda:

-femeilor salariate;

-ucenicelor;

-soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.

Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se poate acorda:

-femeilor salariate;

-ucenicelor;

-soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor;

- opţional, în baza unei cereri scrise, şi tatălui copilului, bunicii, bunelului sau uneia din rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui.

Concedierea salariaţilor doar cu acordul Comitetului Sindical?

D-l Sergiu, angajat a Î.S. ,,CRIS Registru”

,,În ce cazuri concedierea salariaţilor membri de sindicat poate avea loc doar cu acordul Comitetului Sindical ?”

Rs.: Este necesar acordul preliminar scris al organului (organizatorului) sindical din unitate la concedierea salariaţilor membri de sindicat în următoarele cazuri:

- reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate (art. 86 alin. (1) lit c) din Codul muncii al RM;

- constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical (art. 86 alin. (1) lit d) din Codul muncii al RM;

- constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare (art. 86 alin. (1) lit d) din Codul muncii al RM;

-încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare (art. 86 alin. (1) lit g) din Codul muncii al RM;

-absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă (art. 86 alin. (1) lit h) din Codul muncii al RM);

 În celelalte cazuri, concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.

Prevederile convenţiei colective la nivelul ramurii comunicaţiilor

D-na Lilia, angajată a S.A. ,,Moldtelecom”

,, Asupra căror salariaţi şi angajatori se răsfrîng prevederile convenţiei colective la nivelul ramurii comunicaţiilor pentru anii 2013-2016 ?”

Rs.: În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) şi alin. (6) din Codul muncii al RM ,, sub incidenţa convenţiei colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la convenţie după încheierea acesteia. Sub incidenţa convenţiei colective cad toţi angajatorii membri ai patronatului care au încheiat convenţia. Încetarea calităţii de membru al patronatului nu eliberează angajatorul de obligaţia respectării prevederilor convenţiei încheiate în perioada aflării sale, ca membru, în patronat. Angajatorul care a aderat la patronat în perioada acţiunii convenţiei colective este obligat să îndeplinească prevederile convenţiei în cauză”.